Ezekiel 32:30
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8033 [e]šām-māhשָׁ֣מָּהThere [are]Adv
5257 [e]nə-sî-ḵêנְסִיכֵ֥יthe princesNoun
6828 [e]ṣā-p̄ō-wnצָפ֛וֹןof the northNoun
3605 [e]kul-lāmכֻּלָּ֖םallNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and the allNoun
6722 [e]ṣi-ḏō-nî;צִֽדֹנִ֑יZidoniansAdj
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
3381 [e]yā-rə-ḏūיָרְד֣וּare gone downVerb
854 [e]’eṯ-אֶת־withPrep
2491 [e]ḥă-lā-lîm,חֲלָלִ֗יםthe slainNoun
2851 [e]bə-ḥit-tî-ṯām;בְּחִתִּיתָ֤םin spite of the terrorNoun
1369 [e]miḡ-ḇū-rā-ṯāmמִגְבֽוּרָתָם֙of their mightNoun
954 [e]bō-wō-šîm,בּוֹשִׁ֔יםin shameVerb
7901 [e]way-yiš-kə-ḇūוַיִּשְׁכְּב֤וּand they lieVerb
6189 [e]‘ă-rê-lîmעֲרֵלִים֙uncircumcisedNoun
854 [e]’eṯ-אֶת־withPrep
2491 [e]ḥal-lê-חַלְלֵי־[them that be] slainNoun
2719 [e]ḥe-reḇ,חֶ֔רֶבby the swordNoun
5375 [e]way-yiś-’ūוַיִּשְׂא֥וּand bearVerb
3639 [e]ḵə-lim-mā-ṯāmכְלִמָּתָ֖םtheir shameNoun
854 [e]’eṯ-אֶת־withPrep
3381 [e]yō-wr-ḏêי֥וֹרְדֵיthose who go downVerb
953 [e]ḇō-wr.בֽוֹר׃to the pitNoun
Hebrew Texts
יחזקאל 32:30 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שָׁ֣מָּה נְסִיכֵ֥י צָפֹ֛ון כֻּלָּ֖ם וְכָל־צִֽדֹנִ֑י אֲשֶׁר־יָרְד֣וּ אֶת־חֲלָלִ֗ים בְּחִתִּיתָ֑ם מִגְבֽוּרָתָם֙ בֹּושִׁ֔ים וַיִּשְׁכְּב֤וּ עֲרֵלִים֙ אֶת־חַלְלֵי־חֶ֔רֶב וַיִּשְׂא֥וּ כְלִמָּתָ֖ם אֶת־יֹ֥ורְדֵי בֹֽור׃

יחזקאל 32:30 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שמה נסיכי צפון כלם וכל־צדני אשר־ירדו את־חללים בחתיתם מגבורתם בושים וישכבו ערלים את־חללי־חרב וישאו כלמתם את־יורדי בור׃

Links
Ezekiel 32:30Ezekiel 32:30 Text AnalysisEzekiel 32:30 InterlinearEzekiel 32:30 MultilingualEzekiel 32:30 TSKEzekiel 32:30 Cross ReferencesEzekiel 32:30 Bible HubEzekiel 32:30 Biblia ParalelaEzekiel 32:30 Chinese BibleEzekiel 32:30 French BibleEzekiel 32:30 German Bible

Bible Hub
Ezekiel 32:29
Top of Page
Top of Page