Deuteronomy 25:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5066 [e]wə-nig-gə-šāhוְנִגְּשָׁ֨הThen shall comeVerb
2994 [e]yə-ḇim-tōwיְבִמְתּ֣וֹhis brotherwifeNoun
413 [e]’ê-lāwאֵלָיו֮unto himPrep
5869 [e]lə-‘ê-nêלְעֵינֵ֣יin the sightNoun
2205 [e]haz-zə-qê-nîmהַזְּקֵנִים֒of the eldersAdj
2502 [e]wə-ḥā-lə-ṣāhוְחָלְצָ֤הand looseVerb
5275 [e]na-‘ă-lōwנַעֲלוֹ֙his shoeNoun
5921 [e]mê-‘alמֵעַ֣לfrom offPrep
7272 [e]raḡ-lōw,רַגְל֔וֹhis footNoun
3417 [e]wə-yā-rə-qāhוְיָרְקָ֖הand spitVerb
6440 [e]bə-p̄ā-nāw;בְּפָנָ֑יוin his faceNoun
6030 [e]wə-‘ā-nə-ṯāhוְעָֽנְתָה֙and shall answerVerb
559 [e]wə-’ā-mə-rāh,וְאָ֣מְרָ֔הand sayVerb
3602 [e]kā-ḵāhכָּ֚כָהSoAdv
6213 [e]yê-‘ā-śehיֵעָשֶׂ֣הshall it be doneVerb
376 [e]lā-’îš,לָאִ֔ישׁto the manNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רthatPrt
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
1129 [e]yiḇ-nehיִבְנֶ֖הdo build upVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1004 [e]bêṯבֵּ֥יתhouseNoun
251 [e]’ā-ḥîw.אָחִֽיו׃of his brotherNoun
Hebrew Texts
דברים 25:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְנִגְּשָׁ֨ה יְבִמְתֹּ֣ו אֵלָיו֮ לְעֵינֵ֣י הַזְּקֵנִים֒ וְחָלְצָ֤ה נַעֲלֹו֙ מֵעַ֣ל רַגְלֹ֔ו וְיָרְקָ֖ה בְּפָנָ֑יו וְעָֽנְתָה֙ וְאָ֣מְרָ֔ה כָּ֚כָה יֵעָשֶׂ֣ה לָאִ֔ישׁ אֲשֶׁ֥ר לֹא־יִבְנֶ֖ה אֶת־בֵּ֥ית אָחִֽיו׃

דברים 25:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקנים וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא־יבנה את־בית אחיו׃

Links
Deuteronomy 25:9Deuteronomy 25:9 Text AnalysisDeuteronomy 25:9 InterlinearDeuteronomy 25:9 MultilingualDeuteronomy 25:9 TSKDeuteronomy 25:9 Cross ReferencesDeuteronomy 25:9 Bible HubDeuteronomy 25:9 Biblia ParalelaDeuteronomy 25:9 Chinese BibleDeuteronomy 25:9 French BibleDeuteronomy 25:9 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 25:8
Top of Page
Top of Page