Deuteronomy 1:28
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
575 [e]’ā-nāhאָנָ֣ה ׀WhereAdv
587 [e]’ă-naḥ-nūאֲנַ֣חְנוּshall wePro
5927 [e]‘ō-lîm,עֹלִ֗יםgo upVerb
251 [e]’a-ḥê-nūאַחֵינוּ֩our brothersNoun
4549 [e]hê-mas-sūהֵמַ֨סּוּhave discouragedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3824 [e]lə-ḇā-ḇê-nūלְבָבֵ֜נוּour heartNoun
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֗רsayingVerb
5971 [e]‘amעַ֣םThe peopleNoun
1419 [e]gā-ḏō-wlגָּד֤וֹל[is] greaterAdj
7311 [e]wā-rāmוָרָם֙and tallerVerb
4480 [e]mim-men-nū,מִמֶּ֔נּוּthanPrep
5892 [e]‘ā-rîmעָרִ֛יםthe cities [are]Noun
1419 [e]gə-ḏō-lōṯגְּדֹלֹ֥תgreatAdj
1219 [e]ū-ḇə-ṣū-rōṯוּבְצוּרֹ֖תand walledVerb
8064 [e]baš-šā-mā-yim;בַּשָּׁמָ֑יִםto heavenNoun
1571 [e]wə-ḡam-וְגַם־and moreoverAdv
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֥יthe sonsNoun
6062 [e]‘ă-nā-qîmעֲנָקִ֖יםof the AnakimsAdj
7200 [e]rā-’î-nūרָאִ֥ינוּwe have seenVerb
8033 [e]šām.שָֽׁם׃thereAdv
Hebrew Texts
דברים 1:28 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אָנָ֣ה ׀ אֲנַ֣חְנוּ עֹלִ֗ים אַחֵינוּ֩ הֵמַ֨סּוּ אֶת־לְבָבֵ֜נוּ לֵאמֹ֗ר עַ֣ם גָּדֹ֤ול וָרָם֙ מִמֶּ֔נּוּ עָרִ֛ים גְּדֹלֹ֥ת וּבְצוּרֹ֖ת בַּשָּׁמָ֑יִם וְגַם־בְּנֵ֥י עֲנָקִ֖ים רָאִ֥ינוּ שָֽׁם׃

דברים 1:28 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אנה ׀ אנחנו עלים אחינו המסו את־לבבנו לאמר עם גדול ורם ממנו ערים גדלת ובצורת בשמים וגם־בני ענקים ראינו שם׃

Links
Deuteronomy 1:28Deuteronomy 1:28 Text AnalysisDeuteronomy 1:28 InterlinearDeuteronomy 1:28 MultilingualDeuteronomy 1:28 TSKDeuteronomy 1:28 Cross ReferencesDeuteronomy 1:28 Bible HubDeuteronomy 1:28 Biblia ParalelaDeuteronomy 1:28 Chinese BibleDeuteronomy 1:28 French BibleDeuteronomy 1:28 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 1:27
Top of Page
Top of Page