Daniel 8:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7200 [e]rā-’î-ṯîרָאִ֣יתִיI sawVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
352 [e]hā-’a-yilהָאַ֡יִלthe ramNoun
5055 [e]mə-nag-gê-aḥמְנַגֵּחַ֩pushingVerb
3220 [e]yām-māhיָ֨מָּהwestwardNoun
6828 [e]wə-ṣā-p̄ō-w-nāhוְצָפ֜וֹנָהand northwardNoun
5045 [e]wā-neḡ-bāh,וָנֶ֗גְבָּהand southwardNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־so that noNoun
2416 [e]ḥay-yō-wṯחַיּוֹת֙beastsAdj
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
5975 [e]ya-‘am-ḏūיַֽעַמְד֣וּdo might standVerb
6440 [e]lə-p̄ā-nāw,לְפָנָ֔יוbefore himNoun
369 [e]wə-’ênוְאֵ֥יןneitherPrt
5337 [e]maṣ-ṣîlמַצִּ֖יל[was there any] that could deliverVerb
3027 [e]mî-yā-ḏōw;מִיָּד֑וֹfrom his powerNoun
6213 [e]wə-‘ā-śāhוְעָשָׂ֥הbut he didVerb
7522 [e]ḵir-ṣō-nōwכִרְצֹנ֖וֹas he pleasedNoun
1431 [e]wə-hiḡ-dîl.וְהִגְדִּֽיל׃and became greatVerb
Hebrew Texts
דניאל 8:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
רָאִ֣יתִי אֶת־הָאַ֡יִל מְנַגֵּחַ֩ יָ֨מָּה וְצָפֹ֜ונָה וָנֶ֗גְבָּה וְכָל־חַיֹּות֙ לֹֽא־יַֽעַמְד֣וּ לְפָנָ֔יו וְאֵ֥ין מַצִּ֖יל מִיָּדֹ֑ו וְעָשָׂ֥ה כִרְצֹנֹ֖ו וְהִגְדִּֽיל׃

דניאל 8:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ראיתי את־האיל מנגח ימה וצפונה ונגבה וכל־חיות לא־יעמדו לפניו ואין מציל מידו ועשה כרצנו והגדיל׃

Links
Daniel 8:4Daniel 8:4 Text AnalysisDaniel 8:4 InterlinearDaniel 8:4 MultilingualDaniel 8:4 TSKDaniel 8:4 Cross ReferencesDaniel 8:4 Bible HubDaniel 8:4 Biblia ParalelaDaniel 8:4 Chinese BibleDaniel 8:4 French BibleDaniel 8:4 German Bible

Bible Hub
Daniel 8:3
Top of Page
Top of Page