Daniel 11:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5975 [e]wə-‘ā-maḏוְעָמַ֤דAnd shall stand upVerb
5921 [e]‘al-עַל־inPrep
3653 [e]kan-nōwכַּנּוֹ֙his placeNoun
959 [e]niḇ-zeh,נִבְזֶ֔הa vile personVerb
3808 [e]wə-lō-וְלֹא־and notAdv
5414 [e]nā-ṯə-nūנָתְנ֥וּdo giveVerb
5921 [e]‘ā-lāwעָלָ֖יוtoPrep
1935 [e]hō-wḏה֣וֹדthe honorNoun
4438 [e]mal-ḵūṯ;מַלְכ֑וּתof kingshipNoun
935 [e]ū-ḇāוּבָ֣אbut he shall come inVerb
7962 [e]ḇə-šal-wāh,בְשַׁלְוָ֔הin a timeNoun
2388 [e]wə-he-ḥĕ-zîqוְהֶחֱזִ֥יקand obtainVerb
4438 [e]mal-ḵūṯמַלְכ֖וּתthe kingdomNoun
2519 [e]ba-ḥă-laq-laq-qō-wṯ.בַּחֲלַקְלַקּֽוֹת׃by intrigueNoun
Hebrew Texts
דניאל 11:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעָמַ֤ד עַל־כַּנֹּו֙ נִבְזֶ֔ה וְלֹא־נָתְנ֥וּ עָלָ֖יו הֹ֣וד מַלְכ֑וּת וּבָ֣א בְשַׁלְוָ֔ה וְהֶחֱזִ֥יק מַלְכ֖וּת בַּחֲלַקְלַקֹּֽות׃

דניאל 11:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועמד על־כנו נבזה ולא־נתנו עליו הוד מלכות ובא בשלוה והחזיק מלכות בחלקלקות׃

Links
Daniel 11:21Daniel 11:21 Text AnalysisDaniel 11:21 InterlinearDaniel 11:21 MultilingualDaniel 11:21 TSKDaniel 11:21 Cross ReferencesDaniel 11:21 Bible HubDaniel 11:21 Biblia ParalelaDaniel 11:21 Chinese BibleDaniel 11:21 French BibleDaniel 11:21 German Bible

Bible Hub
Daniel 11:20
Top of Page
Top of Page