2 Samuel 17:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֨הBeholdPrt
6258 [e]‘at-tāhעַתָּ֤הnowAdv
1931 [e]hū-הֽוּא־hePro
2244 [e]neḥ-bāנֶחְבָּא֙is hidVerb
259 [e]bə-’a-ḥaṯבְּאַחַ֣תin oneAdj
6354 [e]hap-pə-ḥā-ṯîm,הַפְּחָתִ֔יםpitNoun
176 [e]’ōwא֖וֹorConj
259 [e]bə-’a-ḥaḏבְּאַחַ֣דin anotherAdj
4725 [e]ham-mə-qō-w-mōṯ;הַמְּקוֹמֹ֑ת[other] placeNoun
1961 [e]wə-hā-yāh,וְהָיָ֗הwhen it will come to passVerb
5307 [e]kin-p̄ōlכִּנְפֹ֤לsome of them be overthrownVerb
  bā-hemבָּהֶם֙inPrep
8462 [e]bat-tə-ḥil-lāh,בַּתְּחִלָּ֔הon them at the firstNoun
8085 [e]wə-šā-ma‘וְשָׁמַ֤עthat whoeverVerb
8085 [e]haš-šō-mê-a‘הַשֹּׁמֵ֙עַ֙hearsVerb
559 [e]wə-’ā-mar,וְאָמַ֔רand it will sayVerb
1961 [e]hā-yə-ṯāhהָֽיְתָה֙There isVerb
4046 [e]mag-gê-p̄āh,מַגֵּפָ֔הa slaughterNoun
5971 [e]bā-‘āmבָּעָ֕םamong the peopleNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֖רthatPrt
310 [e]’a-ḥă-rêאַחֲרֵ֥יfollowAdv
53 [e]’aḇ-šā-lōm.אַבְשָׁלֹֽם׃AbsalomNoun
Hebrew Texts
שמואל ב 17:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הִנֵּ֨ה עַתָּ֤ה הֽוּא־נֶחְבָּא֙ בְּאַחַ֣ת הַפְּחָתִ֔ים אֹ֖ו בְּאַחַ֣ד הַמְּקֹומֹ֑ת וְהָיָ֗ה כִּנְפֹ֤ל בָּהֶם֙ בַּתְּחִלָּ֔ה וְשָׁמַ֤ע הַשֹּׁמֵ֙עַ֙ וְאָמַ֔ר הָֽיְתָה֙ מַגֵּפָ֔ה בָּעָ֕ם אֲשֶׁ֖ר אַחֲרֵ֥י אַבְשָׁלֹֽם׃

שמואל ב 17:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הנה עתה הוא־נחבא באחת הפחתים או באחד המקומת והיה כנפל בהם בתחלה ושמע השמע ואמר היתה מגפה בעם אשר אחרי אבשלם׃

Links
2 Samuel 17:92 Samuel 17:9 Text Analysis2 Samuel 17:9 Interlinear2 Samuel 17:9 Multilingual2 Samuel 17:9 TSK2 Samuel 17:9 Cross References2 Samuel 17:9 Bible Hub2 Samuel 17:9 Biblia Paralela2 Samuel 17:9 Chinese Bible2 Samuel 17:9 French Bible2 Samuel 17:9 German Bible

Bible Hub
2 Samuel 17:8
Top of Page
Top of Page