2 Kings 7:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
935 [e]way-yā-ḇō-’ūוַיָּבֹאוּ֩and cameVerb
6879 [e]ham-ṣō-rā-‘îmהַֽמְצֹרָעִ֨יםlepersVerb
428 [e]hā-’êl-lehהָאֵ֜לֶּהwhen thesePro
5704 [e]‘aḏ-עַד־toPrep
7097 [e]qə-ṣêhקְצֵ֣הthe uttermost partNoun
4264 [e]ham-ma-ḥă-neh,הַֽמַּחֲנֶ֗הof the campNoun
935 [e]way-yā-ḇō-’ūוַיָּבֹ֜אוּand they wentVerb
413 [e]’el-אֶל־intoPrep
168 [e]’ō-helאֹ֤הֶלtentNoun
259 [e]’e-ḥāḏאֶחָד֙oneAdj
398 [e]way-yō-ḵə-lūוַיֹּאכְל֣וּand did eatVerb
8354 [e]way-yiš-tū,וַיִּשְׁתּ֔וּand drinkVerb
5375 [e]way-yiś-’ūוַיִּשְׂא֣וּand carriedVerb
8033 [e]miš-šām,מִשָּׁ֗םfrom thereAdv
3701 [e]ke-sep̄כֶּ֤סֶףsilverNoun
2091 [e]wə-zā-hāḇוְזָהָב֙and goldNoun
899 [e]ū-ḇə-ḡā-ḏîm,וּבְגָדִ֔יםand garmentsNoun
1980 [e]way-yê-lə-ḵūוַיֵּלְכ֖וּand wentVerb
2934 [e]way-yaṭ-mi-nū;וַיַּטְמִ֑נוּand hidVerb
7725 [e]way-yā-šu-ḇū,וַיָּשֻׁ֗בוּand [it] and came againVerb
935 [e]way-yā-ḇō-’ūוַיָּבֹ֙אוּ֙and enteredVerb
413 [e]’el-אֶל־intoPrep
168 [e]’ō-helאֹ֣הֶלtentNoun
312 [e]’a-ḥêr,אַחֵ֔רanotherAdj
5375 [e]way-yiś-’ūוַיִּשְׂא֣וּand carriedVerb
8033 [e]miš-šām,מִשָּׁ֔םfrom thereAdv
1980 [e]way-yê-lə-ḵūוַיֵּלְכ֖וּand wentVerb
2934 [e]way-yaṭ-mi-nū.וַיַּטְמִֽנוּ׃and hidVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 7:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּבֹאוּ֩ הַֽמְצֹרָעִ֨ים הָאֵ֜לֶּה עַד־קְצֵ֣ה הַֽמַּחֲנֶ֗ה וַיָּבֹ֜אוּ אֶל־אֹ֤הֶל אֶחָד֙ וַיֹּאכְל֣וּ וַיִּשְׁתּ֔וּ וַיִּשְׂא֣וּ מִשָּׁ֗ם כֶּ֤סֶף וְזָהָב֙ וּבְגָדִ֔ים וַיֵּלְכ֖וּ וַיַּטְמִ֑נוּ וַיָּשֻׁ֗בוּ וַיָּבֹ֙אוּ֙ אֶל־אֹ֣הֶל אַחֵ֔ר וַיִּשְׂא֣וּ מִשָּׁ֔ם וַיֵּלְכ֖וּ וַיַּטְמִֽנוּ׃

מלכים ב 7:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבאו המצרעים האלה עד־קצה המחנה ויבאו אל־אהל אחד ויאכלו וישתו וישאו משם כסף וזהב ובגדים וילכו ויטמנו וישבו ויבאו אל־אהל אחר וישאו משם וילכו ויטמנו׃

Links
2 Kings 7:82 Kings 7:8 Text Analysis2 Kings 7:8 Interlinear2 Kings 7:8 Multilingual2 Kings 7:8 TSK2 Kings 7:8 Cross References2 Kings 7:8 Bible Hub2 Kings 7:8 Biblia Paralela2 Kings 7:8 Chinese Bible2 Kings 7:8 French Bible2 Kings 7:8 German Bible

Bible Hub
2 Kings 7:7
Top of Page
Top of Page