2 Kings 6:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7971 [e]way-yiš-laḥ-וַיִּשְׁלַח־Therefore sentVerb
8033 [e]šām-māhשָׁ֛מָּהhe thereAdv
5483 [e]sū-sîmסוּסִ֥יםhorsesNoun
7393 [e]wə-re-ḵeḇוְרֶ֖כֶבand chariotsNoun
2428 [e]wə-ḥa-yilוְחַ֣יִלa and hostNoun
3515 [e]kā-ḇêḏ;כָּבֵ֑דgreatAdj
935 [e]way-yā-ḇō-’ūוַיָּבֹ֣אוּand they cameVerb
3915 [e]lay-lāh,לַ֔יְלָהby nightNoun
5362 [e]way-yaq-qi-p̄ūוַיַּקִּ֖פוּand compassedVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
5892 [e]hā-‘îr.הָעִֽיר׃the cityNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 6:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁלַח־שָׁ֛מָּה סוּסִ֥ים וְרֶ֖כֶב וְחַ֣יִל כָּבֵ֑ד וַיָּבֹ֣אוּ לַ֔יְלָה וַיַּקִּ֖פוּ עַל־הָעִֽיר׃

מלכים ב 6:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישלח־שמה סוסים ורכב וחיל כבד ויבאו לילה ויקפו על־העיר׃

Links
2 Kings 6:142 Kings 6:14 Text Analysis2 Kings 6:14 Interlinear2 Kings 6:14 Multilingual2 Kings 6:14 TSK2 Kings 6:14 Cross References2 Kings 6:14 Bible Hub2 Kings 6:14 Biblia Paralela2 Kings 6:14 Chinese Bible2 Kings 6:14 French Bible2 Kings 6:14 German Bible

Bible Hub
2 Kings 6:13
Top of Page
Top of Page