2 Kings 5:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֕אמֶרBut he saidVerb
2416 [e]ḥay-חַי־livesAdj
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֛ה[As] the LORDNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־whomPrt
5975 [e]‘ā-maḏ-tîעָמַ֥דְתִּיI standVerb
6440 [e]lə-p̄ā-nāwלְפָנָ֖יוbeforeNoun
518 [e]’im-אִם־nothingConj
3947 [e]’eq-qāḥ;אֶקָּ֑חI will receiveVerb
6484 [e]way-yip̄-ṣar-וַיִּפְצַר־And he urgedVerb
  bōwבּ֥וֹin himPrep
3947 [e]lā-qa-ḥaṯלָקַ֖חַתto take [it]Verb
3985 [e]way-mā-’ên.וַיְמָאֵֽן׃but he refusedVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 5:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֕אמֶר חַי־יְהוָ֛ה אֲשֶׁר־עָמַ֥דְתִּי לְפָנָ֖יו אִם־אֶקָּ֑ח וַיִּפְצַר־בֹּ֥ו לָקַ֖חַת וַיְמָאֵֽן׃

מלכים ב 5:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר חי־יהוה אשר־עמדתי לפניו אם־אקח ויפצר־בו לקחת וימאן׃

Links
2 Kings 5:162 Kings 5:16 Text Analysis2 Kings 5:16 Interlinear2 Kings 5:16 Multilingual2 Kings 5:16 TSK2 Kings 5:16 Cross References2 Kings 5:16 Bible Hub2 Kings 5:16 Biblia Paralela2 Kings 5:16 Chinese Bible2 Kings 5:16 French Bible2 Kings 5:16 German Bible

Bible Hub
2 Kings 5:15
Top of Page
Top of Page