2 Kings 23:35
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3701 [e]wə-hak-ke-sep̄וְהַכֶּ֣סֶףand the silverNoun
2091 [e]wə-haz-zā-hāḇ,וְהַזָּהָ֗בand the goldNoun
5414 [e]nā-ṯanנָתַ֤ןgaveVerb
3079 [e]yə-hō-w-yā-qîmיְהוֹיָקִים֙JehoiakimNoun
6547 [e]lə-p̄ar-‘ōh,לְפַרְעֹ֔הto PharaohNoun
389 [e]’aḵאַ֚ךְbutAdv
6186 [e]he-‘ĕ-rîḵהֶעֱרִ֣יךְhe taxedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
776 [e]hā-’ā-reṣ,הָאָ֔רֶץthe landNoun
5414 [e]lā-ṯêṯלָתֵ֥תin order to giveVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3701 [e]hak-ke-sep̄הַכֶּ֖סֶףthe moneyNoun
5921 [e]‘al-עַל־accordingPrep
6310 [e]פִּ֣יto the commandNoun
6547 [e]p̄ar-‘ōh;פַרְעֹ֑הof PharaohNoun
376 [e]’îšאִ֣ישׁof every oneNoun
6187 [e]kə-‘er-kōw,כְּעֶרְכּ֗וֹaccording to his valuationNoun
5065 [e]nā-ḡaśנָגַ֞שׂhe exactedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3701 [e]hak-ke-sep̄הַכֶּ֤סֶףthe silverNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
2091 [e]haz-zā-hāḇהַזָּהָב֙the goldNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5971 [e]‘amעַ֣םof the peopleNoun
776 [e]hā-’ā-reṣ,הָאָ֔רֶץof the landNoun
5414 [e]lā-ṯêṯלָתֵ֖תto giveVerb
  lə-p̄ar-‘ōhלְפַרְעֹ֥הto [it]Prep
6549 [e]nə-ḵōh.נְכֹֽה׃to Pharaoh NechoNoun
  sס -  
Hebrew Texts
מלכים ב 23:35 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהַכֶּ֣סֶף וְהַזָּהָ֗ב נָתַ֤ן יְהֹויָקִים֙ לְפַרְעֹ֔ה אַ֚ךְ הֶעֱרִ֣יךְ אֶת־הָאָ֔רֶץ לָתֵ֥ת אֶת־הַכֶּ֖סֶף עַל־פִּ֣י פַרְעֹ֑ה אִ֣ישׁ כְּעֶרְכֹּ֗ו נָגַ֞שׂ אֶת־הַכֶּ֤סֶף וְאֶת־הַזָּהָב֙ אֶת־עַ֣ם הָאָ֔רֶץ לָתֵ֖ת לְפַרְעֹ֥ה נְכֹֽה׃ ס

מלכים ב 23:35 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והכסף והזהב נתן יהויקים לפרעה אך העריך את־הארץ לתת את־הכסף על־פי פרעה איש כערכו נגש את־הכסף ואת־הזהב את־עם הארץ לתת לפרעה נכה׃ ס

Links
2 Kings 23:352 Kings 23:35 Text Analysis2 Kings 23:35 Interlinear2 Kings 23:35 Multilingual2 Kings 23:35 TSK2 Kings 23:35 Cross References2 Kings 23:35 Bible Hub2 Kings 23:35 Biblia Paralela2 Kings 23:35 Chinese Bible2 Kings 23:35 French Bible2 Kings 23:35 German Bible

Bible Hub
2 Kings 23:34
Top of Page
Top of Page