2 Kings 16:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
  [mî-saḵ[מִיסַךְ -  
  ḵ]כ] -  
4329 [e](mū-saḵ(מוּסַ֨ךְthe covertNoun
  q)ק) -  
7676 [e]haš-šab-bāṯהַשַּׁבָּ֜תfor the SabbathNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
1129 [e]bā-nūבָּנ֣וּthey had buildVerb
1004 [e]ḇab-ba-yiṯ,בַבַּ֗יִתin the houseNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
3996 [e]mə-ḇō-wמְב֤וֹאentryNoun
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֙לֶךְ֙of the kingNoun
2435 [e]ha-ḥî-ṣō-w-nāh,הַֽחִיצ֔וֹנָהoutsideAdj
5437 [e]hê-sêḇהֵסֵ֖בturnedVerb
1004 [e]bêṯבֵּ֣יתfrom the houseNoun
3068 [e]Yah-weh;יְהוָ֑הof the LORDNoun
6440 [e]mip-pə-nêמִפְּנֵ֖יforNoun
4428 [e]me-leḵמֶ֥לֶךְof the kingNoun
804 [e]’aš-šūr.אַשּֽׁוּר׃of AssyriaNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 16:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֶת־ [מִיסַךְ כ] (מוּסַ֨ךְ ק) הַשַּׁבָּ֜ת אֲשֶׁר־בָּנ֣וּ בַבַּ֗יִת וְאֶת־מְבֹ֤וא הַמֶּ֙לֶךְ֙ הַֽחִיצֹ֔ונָה הֵסֵ֖ב בֵּ֣ית יְהוָ֑ה מִפְּנֵ֖י מֶ֥לֶךְ אַשּֽׁוּר׃

מלכים ב 16:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואת־ [מיסך כ] (מוסך ק) השבת אשר־בנו בבית ואת־מבוא המלך החיצונה הסב בית יהוה מפני מלך אשור׃

Links
2 Kings 16:182 Kings 16:18 Text Analysis2 Kings 16:18 Interlinear2 Kings 16:18 Multilingual2 Kings 16:18 TSK2 Kings 16:18 Cross References2 Kings 16:18 Bible Hub2 Kings 16:18 Biblia Paralela2 Kings 16:18 Chinese Bible2 Kings 16:18 French Bible2 Kings 16:18 German Bible

Bible Hub
2 Kings 16:17
Top of Page
Top of Page