2 Kings 1:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3651 [e]wə-lā-ḵênוְלָכֵן֙Now thereforeAdj
3541 [e]kōh-כֹּֽה־ThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֣רsaysVerb
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הthe LORDNoun
4296 [e]ham-miṭ-ṭāhהַמִּטָּ֞הthat bedNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־on thatPrt
5927 [e]‘ā-lî-ṯāעָלִ֥יתָyou are gone upVerb
8033 [e]šāmשָּׁ֛םon thatAdv
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
3381 [e]ṯê-rêḏתֵרֵ֥דdo come downVerb
4480 [e]mim-men-nāhמִמֶּ֖נָּהfromPrep
3588 [e]כִּ֣יbutConj
4191 [e]mō-wṯמ֣וֹתshall surelyVerb
4191 [e]tā-mūṯ;תָּמ֑וּתdieVerb
1980 [e]way-yê-leḵוַיֵּ֖לֶךְAnd departedVerb
452 [e]’ê-lî-yāh.אֵלִיָּֽה׃ElijahNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 1:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלָכֵן֙ כֹּֽה־אָמַ֣ר יְהוָ֔ה הַמִּטָּ֞ה אֲשֶׁר־עָלִ֥יתָ שָּׁ֛ם לֹֽא־תֵרֵ֥ד מִמֶּ֖נָּה כִּ֣י מֹ֣ות תָּמ֑וּת וַיֵּ֖לֶךְ אֵלִיָּֽה׃

מלכים ב 1:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולכן כה־אמר יהוה המטה אשר־עלית שם לא־תרד ממנה כי מות תמות וילך אליה׃

Links
2 Kings 1:42 Kings 1:4 Text Analysis2 Kings 1:4 Interlinear2 Kings 1:4 Multilingual2 Kings 1:4 TSK2 Kings 1:4 Cross References2 Kings 1:4 Bible Hub2 Kings 1:4 Biblia Paralela2 Kings 1:4 Chinese Bible2 Kings 1:4 French Bible2 Kings 1:4 German Bible

Bible Hub
2 Kings 1:3
Top of Page
Top of Page