2 Kings 1:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1696 [e]way-ḏab-bêrוַיְדַבֵּ֨רAnd he saidVerb
413 [e]’ê-lāwאֵלָ֜יוunto himPrep
3541 [e]kōh-כֹּֽה־ThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֣רsaysVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֗הthe LORDNoun
3282 [e]ya-‘anיַ֜עַןBecausePrep
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־on thatPrt
7971 [e]šā-laḥ-tāשָׁלַ֣חְתָּyou have sentVerb
4397 [e]mal-’ā-ḵîmמַלְאָכִים֮messengersNoun
1875 [e]liḏ-rōšלִדְרֹשׁ֮to inquireVerb
  bə-ḇa-‘alבְּבַ֣עַלinPrep
1176 [e]zə-ḇūḇזְבוּב֮of Baal-zebubNoun
430 [e]’ĕ-lō-hêאֱלֹהֵ֣יthe godNoun
6138 [e]‘eq-rō-wnעֶקְרוֹן֒of EkronNoun
1097 [e]ha-mib-bə-lîהַֽמִבְּלִ֤יnot becauseSubst
369 [e]’ên-אֵין־notPrt
430 [e]’ĕ-lō-hîmאֱלֹהִים֙[there is] GodNoun
3478 [e]bə-yiś-rā-’êl,בְּיִשְׂרָאֵ֔לin IsraelNoun
1875 [e]liḏ-rōšלִדְרֹ֖שׁto inquireVerb
1697 [e]biḏ-ḇā-rōw;בִּדְבָר֑וֹof His word?Noun
3651 [e]lā-ḵênלָ֠כֵןthereforeAdj
4296 [e]ham-miṭ-ṭāhהַמִּטָּ֞הthat bedNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־wherePrt
5927 [e]‘ā-lî-ṯāעָלִ֥יתָyou are gone upVerb
8033 [e]šāmשָּׁ֛םon thatAdv
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
3381 [e]ṯê-rêḏתֵרֵ֥דdo come downVerb
4480 [e]mim-men-nāhמִמֶּ֖נָּהnot becausePrep
3588 [e]kî-כִּֽי־butConj
4191 [e]mō-wṯמ֥וֹתshall surelyVerb
4191 [e]tā-mūṯ.תָּמֽוּת׃dieVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 1:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְדַבֵּ֨ר אֵלָ֜יו כֹּֽה־אָמַ֣ר יְהוָ֗ה יַ֜עַן אֲשֶׁר־שָׁלַ֣חְתָּ מַלְאָכִים֮ לִדְרֹשׁ֮ בְּבַ֣עַל זְבוּב֮ אֱלֹהֵ֣י עֶקְרֹון֒ הַֽמִבְּלִ֤י אֵין־אֱלֹהִים֙ בְּיִשְׂרָאֵ֔ל לִדְרֹ֖שׁ בִּדְבָרֹ֑ו לָ֠כֵן הַמִּטָּ֞ה אֲשֶׁר־עָלִ֥יתָ שָּׁ֛ם לֹֽא־תֵרֵ֥ד מִמֶּ֖נָּה כִּֽי־מֹ֥ות תָּמֽוּת׃

מלכים ב 1:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וידבר אליו כה־אמר יהוה יען אשר־שלחת מלאכים לדרש בבעל זבוב אלהי עקרון המבלי אין־אלהים בישראל לדרש בדברו לכן המטה אשר־עלית שם לא־תרד ממנה כי־מות תמות׃

Links
2 Kings 1:162 Kings 1:16 Text Analysis2 Kings 1:16 Interlinear2 Kings 1:16 Multilingual2 Kings 1:16 TSK2 Kings 1:16 Cross References2 Kings 1:16 Bible Hub2 Kings 1:16 Biblia Paralela2 Kings 1:16 Chinese Bible2 Kings 1:16 French Bible2 Kings 1:16 German Bible

Bible Hub
2 Kings 1:15
Top of Page
Top of Page