2 Chronicles 7:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3808 [e]wə-lōוְלֹ֤אand notAdv
3201 [e]yā-ḵə-lūיָֽכְלוּ֙do couldVerb
3548 [e]hak-kō-hă-nîm,הַכֹּ֣הֲנִ֔יםthe priestsNoun
935 [e]lā-ḇō-wלָב֖וֹאnot enterVerb
413 [e]’el-אֶל־intoPrep
1004 [e]bêṯבֵּ֣יתinto the houseNoun
3068 [e]Yah-weh;יְהוָ֑הof the LORDNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־becauseConj
4390 [e]mā-lêמָלֵ֥אhad filledVerb
3519 [e]ḵə-ḇō-wḏ-כְבוֹד־the gloryNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הof the LORDNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1004 [e]bêṯבֵּ֥יתhouseNoun
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃of the LORDNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 7:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלֹ֤א יָֽכְלוּ֙ הַכֹּ֣הֲנִ֔ים לָבֹ֖וא אֶל־בֵּ֣ית יְהוָ֑ה כִּֽי־מָלֵ֥א כְבֹוד־יְהוָ֖ה אֶת־בֵּ֥ית יְהוָֽה׃

דברי הימים ב 7:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולא יכלו הכהנים לבוא אל־בית יהוה כי־מלא כבוד־יהוה את־בית יהוה׃

Links
2 Chronicles 7:22 Chronicles 7:2 Text Analysis2 Chronicles 7:2 Interlinear2 Chronicles 7:2 Multilingual2 Chronicles 7:2 TSK2 Chronicles 7:2 Cross References2 Chronicles 7:2 Bible Hub2 Chronicles 7:2 Biblia Paralela2 Chronicles 7:2 Chinese Bible2 Chronicles 7:2 French Bible2 Chronicles 7:2 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 7:1
Top of Page
Top of Page