2 Chronicles 7:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6258 [e]wə-‘at-tāh,וְעַתָּ֗הFor nowAdv
977 [e]bā-ḥar-tîבָּחַ֤רְתִּיhave I chosenVerb
6942 [e]wə-hiq-daš-tîוְהִקְדַּ֙שְׁתִּי֙and consecratedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1004 [e]hab-ba-yiṯהַבַּ֣יִתhouseNoun
2088 [e]haz-zeh,הַזֶּ֔הthisPro
1961 [e]lih-yō-wṯ-לִהְיוֹת־may beVerb
8034 [e]šə-mîשְׁמִ֥יthat my nameNoun
8033 [e]šāmשָׁ֖םthereAdv
5704 [e]‘aḏ-עַד־may be there forPrep
5769 [e]‘ō-w-lām;עוֹלָ֑םeverNoun
1961 [e]wə-hā-yūוְהָי֨וּand shall beVerb
5869 [e]‘ê-nayעֵינַ֧יmy eyesNoun
3820 [e]wə-lib-bîוְלִבִּ֛יand my heartNoun
8033 [e]šāmשָׁ֖םthereAdv
3605 [e]kāl-כָּל־perpetuallyNoun
3117 [e]hay-yā-mîm.הַיָּמִֽים׃.. .. ..Noun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 7:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעַתָּ֗ה בָּחַ֤רְתִּי וְהִקְדַּ֙שְׁתִּי֙ אֶת־הַבַּ֣יִת הַזֶּ֔ה לִהְיֹות־שְׁמִ֥י שָׁ֖ם עַד־עֹולָ֑ם וְהָי֨וּ עֵינַ֧י וְלִבִּ֛י שָׁ֖ם כָּל־הַיָּמִֽים׃

דברי הימים ב 7:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועתה בחרתי והקדשתי את־הבית הזה להיות־שמי שם עד־עולם והיו עיני ולבי שם כל־הימים׃

Links
2 Chronicles 7:162 Chronicles 7:16 Text Analysis2 Chronicles 7:16 Interlinear2 Chronicles 7:16 Multilingual2 Chronicles 7:16 TSK2 Chronicles 7:16 Cross References2 Chronicles 7:16 Bible Hub2 Chronicles 7:16 Biblia Paralela2 Chronicles 7:16 Chinese Bible2 Chronicles 7:16 French Bible2 Chronicles 7:16 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 7:15
Top of Page
Top of Page