2 Chronicles 35:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8269 [e]wə-śā-rāwוְשָׂרָ֞יוAnd his princesNoun
5071 [e]lin-ḏā-ḇāhלִנְדָבָ֥הwillinglyNoun
5971 [e]lā-‘āmלָעָ֛םto the peopleNoun
3548 [e]lak-kō-hă-nîmלַכֹּהֲנִ֥יםto the priestsNoun
3881 [e]wə-lal-wî-yimוְלַלְוִיִּ֖םand to the LevitesAdj
7311 [e]hê-rî-mū;הֵרִ֑ימוּgaveVerb
2518 [e]ḥil-qî-yāhחִלְקִיָּ֨הHilkiahNoun
2148 [e]ū-zə-ḵar-yā-hūוּזְכַרְיָ֜הוּand ZechariahNoun
3171 [e]wî-ḥî-’êl,וִֽיחִיאֵ֗לJehielNoun
5057 [e]nə-ḡî-ḏêנְגִידֵי֙rulersNoun
1004 [e]bêṯבֵּ֣יתof the houseNoun
430 [e]hā-’ĕ-lō-hîm,הָאֱלֹהִ֔יםof GodNoun
3548 [e]lak-kō-hă-nîmלַכֹּהֲנִ֞יםto the priestsNoun
5414 [e]nā-ṯə-nūנָתְנ֣וּgaveVerb
6453 [e]lap-pə-sā-ḥîm,לַפְּסָחִ֗יםfor the PassoverNoun
505 [e]’al-pa-yimאַלְפַּ֙יִם֙two thousandNoun
8337 [e]wə-šêšוְשֵׁ֣שׁand sixNoun
3967 [e]mê-’ō-wṯ,מֵא֔וֹתhundredNoun
1241 [e]ū-ḇā-qārוּבָקָ֖רand oxenNoun
7969 [e]šə-lōšשְׁלֹ֥שׁ[small cattle] and threeNoun
3967 [e]mê-’ō-wṯ.מֵאֽוֹת׃hundredNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 35:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְשָׂרָ֞יו לִנְדָבָ֥ה לָעָ֛ם לַכֹּהֲנִ֥ים וְלַלְוִיִּ֖ם הֵרִ֑ימוּ חִלְקִיָּ֨ה וּזְכַרְיָ֜הוּ וִֽיחִיאֵ֗ל נְגִידֵי֙ בֵּ֣ית הָאֱלֹהִ֔ים לַכֹּהֲנִ֞ים נָתְנ֣וּ לַפְּסָחִ֗ים אַלְפַּ֙יִם֙ וְשֵׁ֣שׁ מֵאֹ֔ות וּבָקָ֖ר שְׁלֹ֥שׁ מֵאֹֽות׃

דברי הימים ב 35:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושריו לנדבה לעם לכהנים וללוים הרימו חלקיה וזכריהו ויחיאל נגידי בית האלהים לכהנים נתנו לפסחים אלפים ושש מאות ובקר שלש מאות׃

Links
2 Chronicles 35:82 Chronicles 35:8 Text Analysis2 Chronicles 35:8 Interlinear2 Chronicles 35:8 Multilingual2 Chronicles 35:8 TSK2 Chronicles 35:8 Cross References2 Chronicles 35:8 Bible Hub2 Chronicles 35:8 Biblia Paralela2 Chronicles 35:8 Chinese Bible2 Chronicles 35:8 French Bible2 Chronicles 35:8 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 35:7
Top of Page
Top of Page