2 Chronicles 28:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6965 [e]way-yā-qu-mūוַיָּקֻ֣מוּAnd rose upVerb
376 [e]hā-’ă-nā-šîmהָאֲנָשִׁים֩the menNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
5344 [e]niq-qə-ḇūנִקְּב֨וּwere expressedVerb
8034 [e]ḇə-šê-mō-wṯבְשֵׁמ֜וֹתby nameNoun
2388 [e]way-ya-ḥă-zî-qūוַיַּחֲזִ֣יקוּand tookVerb
7633 [e]ḇaš-šiḇ-yāh,בַשִּׁבְיָ֗הthe captivesNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָֽל־that allNoun
4636 [e]ma-‘ă-rum-mê-hemמַעֲרֻמֵּיהֶם֮were nakedNoun
3847 [e]hil-bî-šūהִלְבִּ֣ישׁוּclothedVerb
4480 [e]min-מִן־withPrep
7998 [e]haš-šā-lālהַשָּׁלָל֒the spoilNoun
3847 [e]way-yal-bi-šūmוַיַּלְבִּשׁ֣וּםand arrayed themVerb
5274 [e]way-yan-‘i-lūmוַ֠יַּנְעִלוּםand shodVerb
398 [e]way-ya-’ă-ḵi-lūmוַיַּאֲכִל֨וּםand gave them to eatVerb
8248 [e]way-yaš-qūmוַיַּשְׁק֜וּםand to drinkVerb
5480 [e]way-su-ḵūm,וַיְסֻכ֗וּםand anointed themVerb
5095 [e]way-na-hă-lūmוַיְנַהֲל֤וּםand carriedVerb
2543 [e]ba-ḥă-mō-rîmבַּחֲמֹרִים֙of them on donkeysNoun
3605 [e]lə-ḵālלְכָל־allNoun
3782 [e]kō-wō-šêl,כּוֹשֵׁ֔לthe feebleVerb
935 [e]way-ḇî-’ūmוַיְבִיא֛וּםand brought themVerb
3405 [e]yə-rê-ḥōwיְרֵח֥וֹto JerichoNoun
5892 [e]‘îr-עִיר־the cityNoun
8558 [e]hat-tə-mā-rîmהַתְּמָרִ֖יםof palmNoun
681 [e]’ê-ṣelאֵ֣צֶלto themNoun
251 [e]’ă-ḥê-hem;אֲחֵיהֶ֑םbrothersNoun
7725 [e]way-yā-šū-ḇūוַיָּשׁ֖וּבוּthen they returnedVerb
8111 [e]šō-mə-rō-wn.שֹׁמְרֽוֹן׃to SamariaNoun
  פ -  
Hebrew Texts
דברי הימים ב 28:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּקֻ֣מוּ הָאֲנָשִׁים֩ אֲשֶׁר־נִקְּב֨וּ בְשֵׁמֹ֜ות וַיַּחֲזִ֣יקוּ בַשִּׁבְיָ֗ה וְכָֽל־מַעֲרֻמֵּיהֶם֮ הִלְבִּ֣ישׁוּ מִן־הַשָּׁלָל֒ וַיַּלְבִּשׁ֣וּם וַ֠יַּנְעִלוּם וַיַּאֲכִל֨וּם וַיַּשְׁק֜וּם וַיְסֻכ֗וּם וַיְנַהֲל֤וּם בַּחֲמֹרִים֙ לְכָל־כֹּושֵׁ֔ל וַיְבִיא֛וּם יְרֵחֹ֥ו עִיר־הַתְּמָרִ֖ים אֵ֣צֶל אֲחֵיהֶ֑ם וַיָּשׁ֖וּבוּ שֹׁמְרֹֽון׃ פ

דברי הימים ב 28:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקמו האנשים אשר־נקבו בשמות ויחזיקו בשביה וכל־מערמיהם הלבישו מן־השלל וילבשום וינעלום ויאכלום וישקום ויסכום וינהלום בחמרים לכל־כושל ויביאום ירחו עיר־התמרים אצל אחיהם וישובו שמרון׃ פ

Links
2 Chronicles 28:152 Chronicles 28:15 Text Analysis2 Chronicles 28:15 Interlinear2 Chronicles 28:15 Multilingual2 Chronicles 28:15 TSK2 Chronicles 28:15 Cross References2 Chronicles 28:15 Bible Hub2 Chronicles 28:15 Biblia Paralela2 Chronicles 28:15 Chinese Bible2 Chronicles 28:15 French Bible2 Chronicles 28:15 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 28:14
Top of Page
Top of Page