2 Chronicles 26:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6437 [e]way-yi-p̄enוַיִּ֣פֶןand lookedVerb
413 [e]’ê-lāwאֵלָ֡יוonPrep
5838 [e]‘ă-zar-yā-hūעֲזַרְיָהוּ֩AzariahNoun
3548 [e]ḵō-hênכֹהֵ֨ןpriestNoun
7218 [e]hā-rōšהָרֹ֜אשׁthe chiefNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and allNoun
3548 [e]hak-kō-hă-nîm,הַכֹּהֲנִ֗יםthe priests himNoun
2009 [e]wə-hin-nêh-וְהִנֵּה־and beholdPrt
1931 [e]ה֤וּאhe [was]Pro
6879 [e]mə-ṣō-rā‘מְצֹרָע֙leprousVerb
4696 [e]bə-miṣ-ḥōw,בְּמִצְח֔וֹon his foreheadNoun
926 [e]way-yaḇ-hi-lū-hūוַיַּבְהִל֖וּהוּand they thrust him outVerb
8033 [e]miš-šām;מִשָּׁ֑םfrom thereAdv
1571 [e]wə-ḡam-וְגַם־and alsoAdv
1931 [e]הוּא֙himselfPro
1765 [e]niḏ-ḥap̄נִדְחַ֣ףhurriedVerb
3318 [e]lā-ṣêṯ,לָצֵ֔אתto getVerb
3588 [e]כִּ֥יbecauseConj
5060 [e]nig-gə-‘ōwנִגְּע֖וֹhad struckVerb
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃the LORDNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 26:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּ֣פֶן אֵלָ֡יו עֲזַרְיָהוּ֩ כֹהֵ֨ן הָרֹ֜אשׁ וְכָל־הַכֹּהֲנִ֗ים וְהִנֵּה־ה֤וּא מְצֹרָע֙ בְּמִצְחֹ֔ו וַיַּבְהִל֖וּהוּ מִשָּׁ֑ם וְגַם־הוּא֙ נִדְחַ֣ף לָצֵ֔את כִּ֥י נִגְּעֹ֖ו יְהוָֽה׃

דברי הימים ב 26:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויפן אליו עזריהו כהן הראש וכל־הכהנים והנה־הוא מצרע במצחו ויבהלוהו משם וגם־הוא נדחף לצאת כי נגעו יהוה׃

Links
2 Chronicles 26:202 Chronicles 26:20 Text Analysis2 Chronicles 26:20 Interlinear2 Chronicles 26:20 Multilingual2 Chronicles 26:20 TSK2 Chronicles 26:20 Cross References2 Chronicles 26:20 Bible Hub2 Chronicles 26:20 Biblia Paralela2 Chronicles 26:20 Chinese Bible2 Chronicles 26:20 French Bible2 Chronicles 26:20 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 26:19
Top of Page
Top of Page