2 Chronicles 25:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַיְהִ֣י ׀And it came to passVerb
1696 [e]bə-ḏab-bə-rōwבְּדַבְּר֣וֹAs he was talkingVerb
413 [e]’ê-lāw,אֵלָ֗יוwithPrep
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֤אמֶרthat saidVerb
  lōwלוֹ֙toPrep
3289 [e]hal-yō-w-‘êṣהַלְיוֹעֵ֤ץcounselVerb
4428 [e]lam-me-leḵלַמֶּ֙לֶךְ֙of the kingNoun
5414 [e]nə-ṯan-nū-ḵā,נְתַנּ֔וּךָare you madeVerb
2308 [e]ḥă-ḏal-חֲדַל־forbearVerb
  lə-ḵāלְךָ֖toPrep
4100 [e]lām-māhלָ֣מָּהwhyPro
5221 [e]yak-kū-ḵā;יַכּ֑וּךָshould you be struckVerb
2308 [e]way-yeḥ-dalוַיֶּחְדַּ֣לthen forboreVerb
5030 [e]han-nā-ḇî,הַנָּבִ֗יאthe prophetNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֙אמֶר֙and saidVerb
3045 [e]yā-ḏa‘-tî,יָדַ֗עְתִּיI knowVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־thatConj
3289 [e]yā-‘aṣיָעַ֤ץhas determinedVerb
430 [e]’ĕ-lō-hîmאֱלֹהִים֙that GodNoun
7843 [e]lə-haš-ḥî-ṯe-ḵā,לְהַשְׁחִיתֶ֔ךָto destroy youVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־becauseConj
6213 [e]‘ā-śî-ṯāעָשִׂ֣יתָyou have doneVerb
2063 [e]zōṯ,זֹּ֔אתthisPro
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אand notAdv
8085 [e]šā-ma‘-tāשָׁמַ֖עְתָּdo listenedVerb
6098 [e]la-‘ă-ṣā-ṯî.לַעֲצָתִֽי׃to my counselNoun
  פ -  
Hebrew Texts
דברי הימים ב 25:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֣י ׀ בְּדַבְּרֹ֣ו אֵלָ֗יו וַיֹּ֤אמֶר לֹו֙ הַלְיֹועֵ֤ץ לַמֶּ֙לֶךְ֙ נְתַנּ֔וּךָ חֲדַל־לְךָ֖ לָ֣מָּה יַכּ֑וּךָ וַיֶּחְדַּ֣ל הַנָּבִ֗יא וַיֹּ֙אמֶר֙ יָדַ֗עְתִּי כִּֽי־יָעַ֤ץ אֱלֹהִים֙ לְהַשְׁחִיתֶ֔ךָ כִּֽי־עָשִׂ֣יתָ זֹּ֔את וְלֹ֥א שָׁמַ֖עְתָּ לַעֲצָתִֽי׃ פ

דברי הימים ב 25:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי ׀ בדברו אליו ויאמר לו הליועץ למלך נתנוך חדל־לך למה יכוך ויחדל הנביא ויאמר ידעתי כי־יעץ אלהים להשחיתך כי־עשית זאת ולא שמעת לעצתי׃ פ

Links
2 Chronicles 25:162 Chronicles 25:16 Text Analysis2 Chronicles 25:16 Interlinear2 Chronicles 25:16 Multilingual2 Chronicles 25:16 TSK2 Chronicles 25:16 Cross References2 Chronicles 25:16 Bible Hub2 Chronicles 25:16 Biblia Paralela2 Chronicles 25:16 Chinese Bible2 Chronicles 25:16 French Bible2 Chronicles 25:16 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 25:15
Top of Page
Top of Page