2 Chronicles 2:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6258 [e]wə-‘at-tāhוְעַתָּ֡הme nowAdv
7971 [e]šə-laḥ-שְֽׁלַֽח־SendVerb
  לִ֣יtoPrep
376 [e]’îš-אִישׁ־therefore a manNoun
2450 [e]ḥā-ḵāmחָכָ֡םcunningAdj
6213 [e]la-‘ă-śō-wṯלַעֲשׂוֹת֩to workVerb
2091 [e]baz-zā-hāḇבַּזָּהָ֨בin goldNoun
3701 [e]ū-ḇak-ke-sep̄וּבַכֶּ֜סֶףand in silverNoun
5178 [e]ū-ḇan-nə-ḥō-šeṯוּבַנְּחֹ֣שֶׁתand in bronzeNoun
1270 [e]ū-ḇab-bar-zel,וּבַבַּרְזֶ֗לand in ironNoun
710 [e]ū-ḇā-’ar-gə-wānוּבָֽאַרְגְּוָן֙and in purpleNoun
3758 [e]wə-ḵar-mîlוְכַרְמִ֣ילand crimsonNoun
8504 [e]ū-ṯə-ḵê-leṯ,וּתְכֵ֔לֶתthat blueNoun
3045 [e]wə-yō-ḏê-a‘וְיֹדֵ֖עַcan skillVerb
6605 [e]lə-p̄at-tê-aḥלְפַתֵּ֣חַhow to makeVerb
6603 [e]pit-tū-ḥîm;פִּתּוּחִ֑יםengravingsNoun
5973 [e]‘im-עִם־withPrep
2450 [e]ha-ḥă-ḵā-mîm,הַֽחֲכָמִ֗יםthe cunning menAdj
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֤רthatPrt
5973 [e]‘im-mîעִמִּי֙withPrep
3063 [e]bî-hū-ḏāhבִּֽיהוּדָ֣הin JudahNoun
3389 [e]ū-ḇî-rū-šā-lim,וּבִֽירוּשָׁלִַ֔םand in JerusalemNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רwhomPrt
3559 [e]hê-ḵînהֵכִ֖יןdid provideVerb
1732 [e]dā-wîḏדָּוִ֥ידDavidNoun
1 [e]’ā-ḇî.אָבִֽי׃my fatherNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 2:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעַתָּ֡ה שְֽׁלַֽח־לִ֣י אִישׁ־חָכָ֡ם לַעֲשֹׂות֩ בַּזָּהָ֨ב וּבַכֶּ֜סֶף וּבַנְּחֹ֣שֶׁת וּבַבַּרְזֶ֗ל וּבָֽאַרְגְּוָן֙ וְכַרְמִ֣יל וּתְכֵ֔לֶת וְיֹדֵ֖עַ לְפַתֵּ֣חַ פִּתּוּחִ֑ים עִם־הַֽחֲכָמִ֗ים אֲשֶׁ֤ר עִמִּי֙ בִּֽיהוּדָ֣ה וּבִֽירוּשָׁלִַ֔ם אֲשֶׁ֥ר הֵכִ֖ין דָּוִ֥יד אָבִֽי׃

דברי הימים ב 2:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועתה שלח־לי איש־חכם לעשות בזהב ובכסף ובנחשת ובברזל ובארגון וכרמיל ותכלת וידע לפתח פתוחים עם־החכמים אשר עמי ביהודה ובירושלם אשר הכין דויד אבי׃

Links
2 Chronicles 2:72 Chronicles 2:7 Text Analysis2 Chronicles 2:7 Interlinear2 Chronicles 2:7 Multilingual2 Chronicles 2:7 TSK2 Chronicles 2:7 Cross References2 Chronicles 2:7 Bible Hub2 Chronicles 2:7 Biblia Paralela2 Chronicles 2:7 Chinese Bible2 Chronicles 2:7 French Bible2 Chronicles 2:7 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 2:6
Top of Page
Top of Page