2 Chronicles 18:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mer,וַיֹּ֗אמֶרAnd he saidVerb
3318 [e]’ê-ṣêאֵצֵא֙I will go outVerb
1961 [e]wə-hā-yî-ṯîוְהָיִ֙יתִי֙and beVerb
7307 [e]lə-rū-aḥלְר֣וּחַspiritNoun
8267 [e]še-qer,שֶׁ֔קֶרa lyingNoun
6310 [e]bə-p̄îבְּפִ֖יin the mouthNoun
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
5030 [e]nə-ḇî-’āw;נְבִיאָ֑יוhis prophetsNoun
559 [e]way-yō-mer,וַיֹּ֗אמֶר[the LORD] And saidVerb
6601 [e]tə-p̄at-tehתְּפַתֶּה֙you shall enticeVerb
1571 [e]wə-ḡam-וְגַם־and you shall alsoAdv
3201 [e]tū-ḵāl,תּוּכָ֔ל[him] prevailVerb
3318 [e]ṣêצֵ֖אgo outVerb
6213 [e]wa-‘ă-śêh-וַעֲשֵׂה־and doVerb
3651 [e]ḵên.כֵֽן׃soAdj
Hebrew Texts
דברי הימים ב 18:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֗אמֶר אֵצֵא֙ וְהָיִ֙יתִי֙ לְר֣וּחַ שֶׁ֔קֶר בְּפִ֖י כָּל־נְבִיאָ֑יו וַיֹּ֗אמֶר תְּפַתֶּה֙ וְגַם־תּוּכָ֔ל צֵ֖א וַעֲשֵׂה־כֵֽן׃

דברי הימים ב 18:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר אצא והייתי לרוח שקר בפי כל־נביאיו ויאמר תפתה וגם־תוכל צא ועשה־כן׃

Links
2 Chronicles 18:212 Chronicles 18:21 Text Analysis2 Chronicles 18:21 Interlinear2 Chronicles 18:21 Multilingual2 Chronicles 18:21 TSK2 Chronicles 18:21 Cross References2 Chronicles 18:21 Bible Hub2 Chronicles 18:21 Biblia Paralela2 Chronicles 18:21 Chinese Bible2 Chronicles 18:21 French Bible2 Chronicles 18:21 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 18:20
Top of Page
Top of Page