2 Chronicles 13:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7291 [e]way-yir-dōp̄וַיִּרְדֹּ֣ףAnd pursuedVerb
29 [e]’ă-ḇî-yāhאֲבִיָּה֮AbijahNoun
310 [e]’a-ḥă-rêאַחֲרֵ֣יafterAdv
3379 [e]yā-rā-ḇə-‘āmיָרָבְעָם֒JeroboamNoun
3920 [e]way-yil-kōḏוַיִּלְכֹּ֤דand tookVerb
4480 [e]mim-men-nūמִמֶּ֙נּוּ֙fromPrep
5892 [e]‘ā-rîm,עָרִ֔יםcitiesNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
  bêṯ-בֵּֽית־in himPrep
1008 [e]’êlאֵל֙BethelNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
1323 [e]bə-nō-w-ṯe-hā,בְּנוֹתֶ֔יהָwith its villagesNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
3466 [e]yə-šā-nāhיְשָׁנָ֖הJeshanahNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
1323 [e]bə-nō-w-ṯe-hā;בְּנוֹתֶ֑יהָwith its villagesNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
  [‘ep̄-rō-wn[עֶפְרֹון -  
  ḵ]כ] -  
6085 [e](‘ep̄-ra-yin(עֶפְרַ֖יִןand EphraimNoun
  q)ק) -  
1323 [e]ū-ḇə-nō-ṯe-hā.וּבְנֹתֶֽיהָ׃and with the townsNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 13:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּרְדֹּ֣ף אֲבִיָּה֮ אַחֲרֵ֣י יָרָבְעָם֒ וַיִּלְכֹּ֤ד מִמֶּ֙נּוּ֙ עָרִ֔ים אֶת־בֵּֽית־אֵל֙ וְאֶת־בְּנֹותֶ֔יהָ וְאֶת־יְשָׁנָ֖ה וְאֶת־בְּנֹותֶ֑יהָ וְאֶת־ [עֶפְרֹון כ] (עֶפְרַ֖יִן ק) וּבְנֹתֶֽיהָ׃

דברי הימים ב 13:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וירדף אביה אחרי ירבעם וילכד ממנו ערים את־בית־אל ואת־בנותיה ואת־ישנה ואת־בנותיה ואת־ [עפרון כ] (עפרין ק) ובנתיה׃

Links
2 Chronicles 13:192 Chronicles 13:19 Text Analysis2 Chronicles 13:19 Interlinear2 Chronicles 13:19 Multilingual2 Chronicles 13:19 TSK2 Chronicles 13:19 Cross References2 Chronicles 13:19 Bible Hub2 Chronicles 13:19 Biblia Paralela2 Chronicles 13:19 Chinese Bible2 Chronicles 13:19 French Bible2 Chronicles 13:19 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 13:18
Top of Page
Top of Page