2 Chronicles 10:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־and notAdv
8085 [e]šā-ma‘שָׁמַ֥עdo listenedVerb
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֖לֶךְSo the kingNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
5971 [e]hā-‘ām;הָעָ֑םthe peopleNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
1961 [e]hā-yə-ṯāhהָיְתָ֤הwasVerb
5252 [e]nə-sib-bāhנְסִבָּה֙the causeNoun
5973 [e]mê-‘imמֵעִ֣םofPrep
430 [e]hā-’ĕ-lō-hîm,הָֽאֱלֹהִ֔יםGodNoun
4616 [e]lə-ma-‘anלְמַעַן֩to the end thatSubst
6965 [e]hā-qîmהָקִ֨יםmight performVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֜הthat the LORDNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1697 [e]də-ḇā-rōw,דְּבָר֗וֹhis wordNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֤רthatPrt
1696 [e]dib-berדִּבֶּר֙He spokeVerb
3027 [e]bə-yaḏבְּיַד֙by the handNoun
281 [e]’ă-ḥî-yā-hūאֲחִיָּ֣הוּof AhijahNoun
7888 [e]haš-ši-lō-w-nî,הַשִּֽׁלוֹנִ֔יShiloniteAdj
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
3379 [e]yā-rā-ḇə-‘āmיָרָבְעָ֖םJeroboamNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
5028 [e]nə-ḇāṭ.נְבָֽט׃of NebatNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 10:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלֹֽא־שָׁמַ֥ע הַמֶּ֖לֶךְ אֶל־הָעָ֑ם כִּֽי־הָיְתָ֤ה נְסִבָּה֙ מֵעִ֣ם הָֽאֱלֹהִ֔ים לְמַעַן֩ הָקִ֨ים יְהוָ֜ה אֶת־דְּבָרֹ֗ו אֲשֶׁ֤ר דִּבֶּר֙ בְּיַד֙ אֲחִיָּ֣הוּ הַשִּֽׁלֹונִ֔י אֶל־יָרָבְעָ֖ם בֶּן־נְבָֽט׃

דברי הימים ב 10:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולא־שמע המלך אל־העם כי־היתה נסבה מעם האלהים למען הקים יהוה את־דברו אשר דבר ביד אחיהו השלוני אל־ירבעם בן־נבט׃

Links
2 Chronicles 10:152 Chronicles 10:15 Text Analysis2 Chronicles 10:15 Interlinear2 Chronicles 10:15 Multilingual2 Chronicles 10:15 TSK2 Chronicles 10:15 Cross References2 Chronicles 10:15 Bible Hub2 Chronicles 10:15 Biblia Paralela2 Chronicles 10:15 Chinese Bible2 Chronicles 10:15 French Bible2 Chronicles 10:15 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 10:14
Top of Page
Top of Page