2 Chronicles 1:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5927 [e]way-ya-‘ă-lūוַֽ֠יַּעֲלוּAnd they fetched upVerb
3318 [e]way-yō-w-ṣî-’ūוַיּוֹצִ֨יאוּand brought forthVerb
4714 [e]mim-miṣ-ra-yimמִמִּצְרַ֤יִםfrom EgyptNoun
4818 [e]mer-kā-ḇāhמֶרְכָּבָה֙a chariotNoun
8337 [e]bə-šêšבְּשֵׁ֣שׁfor sixNoun
3967 [e]mê-’ō-wṯמֵא֣וֹתhundredNoun
3701 [e]ke-sep̄,כֶּ֔סֶף[shekels] of silverNoun
5483 [e]wə-sūsוְס֖וּסand a horseNoun
2572 [e]ba-ḥă-miš-šîmבַּחֲמִשִּׁ֣יםfiftyNoun
3967 [e]ū-mê-’āh;וּמֵאָ֑הfor a hundredNoun
3651 [e]wə-ḵênוְ֠כֵןsoAdj
3605 [e]lə-ḵālלְכָל־for allNoun
4428 [e]mal-ḵêמַלְכֵ֧י[horses] the kingsNoun
2850 [e]ha-ḥit-tîmהַֽחִתִּ֛יםof the HittitesNoun
4428 [e]ū-mal-ḵêוּמַלְכֵ֥יfor the kingsNoun
758 [e]’ă-rāmאֲרָ֖םof SyriaNoun
3027 [e]bə-yā-ḏāmבְּיָדָ֥םby their meansNoun
3318 [e]yō-w-ṣî-’ū.יוֹצִֽיאוּ׃brought they outVerb
Hebrew Texts
דברי הימים ב 1:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַֽ֠יַּעֲלוּ וַיֹּוצִ֨יאוּ מִמִּצְרַ֤יִם מֶרְכָּבָה֙ בְּשֵׁ֣שׁ מֵאֹ֣ות כֶּ֔סֶף וְס֖וּס בַּחֲמִשִּׁ֣ים וּמֵאָ֑ה וְ֠כֵן לְכָל־מַלְכֵ֧י הַֽחִתִּ֛ים וּמַלְכֵ֥י אֲרָ֖ם בְּיָדָ֥ם יֹוצִֽיאוּ׃

דברי הימים ב 1:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעלו ויוציאו ממצרים מרכבה בשש מאות כסף וסוס בחמשים ומאה וכן לכל־מלכי החתים ומלכי ארם בידם יוציאו׃

Links
2 Chronicles 1:172 Chronicles 1:17 Text Analysis2 Chronicles 1:17 Interlinear2 Chronicles 1:17 Multilingual2 Chronicles 1:17 TSK2 Chronicles 1:17 Cross References2 Chronicles 1:17 Bible Hub2 Chronicles 1:17 Biblia Paralela2 Chronicles 1:17 Chinese Bible2 Chronicles 1:17 French Bible2 Chronicles 1:17 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 1:16
Top of Page
Top of Page