1 Samuel 9:27
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1992 [e]hêm-māh,הֵ֗מָּהas theyPro
3381 [e]yō-wr-ḏîmיֽוֹרְדִים֙were going downVerb
7097 [e]biq-ṣêhבִּקְצֵ֣הto the edgeNoun
5892 [e]hā-‘îr,הָעִ֔ירof the cityNoun
8050 [e]ū-šə-mū-’êlוּשְׁמוּאֵ֞לand SamuelNoun
559 [e]’ā-marאָמַ֣רsaidVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
7586 [e]šā-’ūl,שָׁא֗וּלSaulNoun
559 [e]’ĕ-mōrאֱמֹ֥רBidVerb
5288 [e]lan-na-‘arלַנַּ֛עַרto the servantNoun
5674 [e]wə-ya-‘ă-ḇōrוְיַעֲבֹ֥רand pass onVerb
6440 [e]lə-p̄ā-nê-nūלְפָנֵ֖ינוּbefore usNoun
5674 [e]way-ya-‘ă-ḇōr;וַֽיַּעֲבֹ֑רand he passed onVerb
859 [e]wə-’at-tāhוְאַתָּה֙but stand you stillPro
5975 [e]‘ă-mōḏעֲמֹ֣ד.. .. ..Verb
3117 [e]kay-yō-wm,כַּיּ֔וֹםa whileNoun
8085 [e]wə-’aš-mî-‘ă-ḵāוְאַשְׁמִיעֲךָ֖that I may show youVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1697 [e]də-ḇarדְּבַ֥רthe wordNoun
430 [e]’ĕ-lō-hîm.אֱלֹהִֽים׃of GodNoun
  פ -  
Hebrew Texts
שמואל א 9:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הֵ֗מָּה יֹֽורְדִים֙ בִּקְצֵ֣ה הָעִ֔יר וּשְׁמוּאֵ֞ל אָמַ֣ר אֶל־שָׁא֗וּל אֱמֹ֥ר לַנַּ֛עַר וְיַעֲבֹ֥ר לְפָנֵ֖ינוּ וַֽיַּעֲבֹ֑ר וְאַתָּה֙ עֲמֹ֣ד כַּיֹּ֔ום וְאַשְׁמִיעֲךָ֖ אֶת־דְּבַ֥ר אֱלֹהִֽים׃ פ

שמואל א 9:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
המה יורדים בקצה העיר ושמואל אמר אל־שאול אמר לנער ויעבר לפנינו ויעבר ואתה עמד כיום ואשמיעך את־דבר אלהים׃ פ

Links
1 Samuel 9:271 Samuel 9:27 Text Analysis1 Samuel 9:27 Interlinear1 Samuel 9:27 Multilingual1 Samuel 9:27 TSK1 Samuel 9:27 Cross References1 Samuel 9:27 Bible Hub1 Samuel 9:27 Biblia Paralela1 Samuel 9:27 Chinese Bible1 Samuel 9:27 French Bible1 Samuel 9:27 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 9:26
Top of Page
Top of Page