1 Samuel 24:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1 [e]wə-’ā-ḇîוְאָבִ֣יmy fatherNoun
7200 [e]rə-’êh,רְאֵ֔הseeVerb
1571 [e]gam,גַּ֗םYesAdv
7200 [e]rə-’êhרְאֵ֛הseeVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3671 [e]kə-nap̄כְּנַ֥ףthe skirtNoun
4598 [e]mə-‘î-lə-ḵāמְעִילְךָ֖of your robeNoun
3027 [e]bə-yā-ḏî;בְּיָדִ֑יin my handNoun
3588 [e]כִּ֡יforConj
3772 [e]bə-ḵā-rə-ṯîבְּכָרְתִי֩in that I cutVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3671 [e]kə-nap̄כְּנַ֨ףthe skirtNoun
4598 [e]mə-‘î-lə-ḵāמְעִֽילְךָ֜of your robeNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֣אand notAdv
2026 [e]hă-raḡ-tî-ḵā,הֲרַגְתִּ֗יךָdo killedVerb
3045 [e]da‘דַּ֤עknowVerb
7200 [e]ū-rə-’êhוּרְאֵה֙you and seeVerb
3588 [e]כִּי֩thatConj
369 [e]’ênאֵ֨יןneitherPrt
3027 [e]bə-yā-ḏîבְּיָדִ֜יin my handsNoun
7451 [e]rā-‘āhרָעָ֤ה[there is] evilAdj
6588 [e]wā-p̄e-ša‘וָפֶ֙שַׁע֙and nor transgressionNoun
3808 [e]wə-lō-וְלֹא־and notAdv
2398 [e]ḥā-ṭā-ṯîחָטָ֣אתִיdo sinnedVerb
  lāḵ,לָ֔ךְtoPrep
859 [e]wə-’at-tāhוְאַתָּ֛הyet youPro
6658 [e]ṣō-ḏehצֹדֶ֥הhuntVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5315 [e]nap̄-šîנַפְשִׁ֖יmy soulNoun
3947 [e]lə-qaḥ-tāh.לְקַחְתָּֽהּ׃to takeVerb
Hebrew Texts
שמואל א 24:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאָבִ֣י רְאֵ֔ה גַּ֗ם רְאֵ֛ה אֶת־כְּנַ֥ף מְעִילְךָ֖ בְּיָדִ֑י כִּ֡י בְּכָרְתִי֩ אֶת־כְּנַ֨ף מְעִֽילְךָ֜ וְלֹ֣א הֲרַגְתִּ֗יךָ דַּ֤ע וּרְאֵה֙ כִּי֩ אֵ֨ין בְּיָדִ֜י רָעָ֤ה וָפֶ֙שַׁע֙ וְלֹא־חָטָ֣אתִי לָ֔ךְ וְאַתָּ֛ה צֹדֶ֥ה אֶת־נַפְשִׁ֖י לְקַחְתָּֽהּ׃

שמואל א 24:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואבי ראה גם ראה את־כנף מעילך בידי כי בכרתי את־כנף מעילך ולא הרגתיך דע וראה כי אין בידי רעה ופשע ולא־חטאתי לך ואתה צדה את־נפשי לקחתה׃

Links
1 Samuel 24:111 Samuel 24:11 Text Analysis1 Samuel 24:11 Interlinear1 Samuel 24:11 Multilingual1 Samuel 24:11 TSK1 Samuel 24:11 Cross References1 Samuel 24:11 Bible Hub1 Samuel 24:11 Biblia Paralela1 Samuel 24:11 Chinese Bible1 Samuel 24:11 French Bible1 Samuel 24:11 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 24:10
Top of Page
Top of Page