1 Samuel 23:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5046 [e]way-yug-gaḏוַיֻּגַּ֣דAnd it was toldVerb
7586 [e]lə-šā-’ūl,לְשָׁא֔וּלSaulNoun
3588 [e]kî-כִּי־thatConj
935 [e]ḇāבָ֥אwas comeVerb
1732 [e]ḏā-wiḏדָוִ֖דthat DavidNoun
7084 [e]qə-‘î-lāh;קְעִילָ֑הto KeilahNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרAnd saidVerb
7586 [e]šā-’ūl,שָׁא֗וּלSaulNoun
5234 [e]nik-karנִכַּ֨רhas deliveredVerb
853 [e]’ō-ṯōwאֹת֤וֹ - Acc
430 [e]’ĕ-lō-hîmאֱלֹהִים֙God himNoun
3027 [e]bə-yā-ḏî,בְּיָדִ֔יinto my handNoun
3588 [e]כִּ֚יforConj
5462 [e]nis-garנִסְגַּ֣רhe is shut inVerb
935 [e]lā-ḇō-w,לָב֔וֹאby enteringVerb
5892 [e]bə-‘îrבְּעִ֖ירinto a townNoun
1817 [e]də-lā-ṯa-yimדְּלָתַ֥יִםthat has gatesNoun
1280 [e]ū-ḇə-rî-aḥ.וּבְרִֽיחַ׃and barsNoun
Hebrew Texts
שמואל א 23:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֻּגַּ֣ד לְשָׁא֔וּל כִּי־בָ֥א דָוִ֖ד קְעִילָ֑ה וַיֹּ֣אמֶר שָׁא֗וּל נִכַּ֨ר אֹתֹ֤ו אֱלֹהִים֙ בְּיָדִ֔י כִּ֚י נִסְגַּ֣ר לָבֹ֔וא בְּעִ֖יר דְּלָתַ֥יִם וּבְרִֽיחַ׃

שמואל א 23:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויגד לשאול כי־בא דוד קעילה ויאמר שאול נכר אתו אלהים בידי כי נסגר לבוא בעיר דלתים ובריח׃

Links
1 Samuel 23:71 Samuel 23:7 Text Analysis1 Samuel 23:7 Interlinear1 Samuel 23:7 Multilingual1 Samuel 23:7 TSK1 Samuel 23:7 Cross References1 Samuel 23:7 Bible Hub1 Samuel 23:7 Biblia Paralela1 Samuel 23:7 Chinese Bible1 Samuel 23:7 French Bible1 Samuel 23:7 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 23:6
Top of Page
Top of Page