1 Samuel 23:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6965 [e]way-yā-qāmוַיָּקָם֩Then aroseVerb
1732 [e]dā-wiḏדָּוִ֨דDavidNoun
376 [e]wa-’ă-nā-šāwוַאֲנָשָׁ֜יוand his menNoun
8337 [e]kə-šêš-כְּשֵׁשׁ־[which were] about sixNoun
3967 [e]mê-’ō-wṯמֵא֣וֹתhundredNoun
376 [e]’îš,אִ֗ישׁand his menNoun
3318 [e]way-yê-ṣə-’ūוַיֵּצְאוּ֙and departedVerb
7084 [e]miq-qə-‘i-lāh,מִקְּעִלָ֔הfrom KeilahNoun
1980 [e]way-yiṯ-hal-lə-ḵūוַיִּֽתְהַלְּכ֖וּand wentVerb
834 [e]ba-’ă-šerבַּאֲשֶׁ֣רwhereverPrt
1980 [e]yiṯ-hal-lā-ḵū;יִתְהַלָּ֑כוּthey could goVerb
7586 [e]ū-lə-šā-’ūlוּלְשָׁא֣וּלand SaulNoun
5046 [e]hug-gaḏ,הֻגַּ֗דit was toldVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־thatConj
4422 [e]nim-laṭנִמְלַ֤טwas escapedVerb
1732 [e]dā-wiḏדָּוִד֙that DavidNoun
7084 [e]miq-qə-‘î-lāh,מִקְּעִילָ֔הfrom KeilahNoun
2308 [e]way-yeḥ-dalוַיֶּחְדַּ֖לand he forboreVerb
3318 [e]lā-ṣêṯ.לָצֵֽאת׃to go forthVerb
Hebrew Texts
שמואל א 23:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּקָם֩ דָּוִ֨ד וַאֲנָשָׁ֜יו כְּשֵׁשׁ־מֵאֹ֣ות אִ֗ישׁ וַיֵּצְאוּ֙ מִקְּעִלָ֔ה וַיִּֽתְהַלְּכ֖וּ בַּאֲשֶׁ֣ר יִתְהַלָּ֑כוּ וּלְשָׁא֣וּל הֻגַּ֗ד כִּֽי־נִמְלַ֤ט דָּוִד֙ מִקְּעִילָ֔ה וַיֶּחְדַּ֖ל לָצֵֽאת׃

שמואל א 23:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקם דוד ואנשיו כשש־מאות איש ויצאו מקעלה ויתהלכו באשר יתהלכו ולשאול הגד כי־נמלט דוד מקעילה ויחדל לצאת׃

Links
1 Samuel 23:131 Samuel 23:13 Text Analysis1 Samuel 23:13 Interlinear1 Samuel 23:13 Multilingual1 Samuel 23:13 TSK1 Samuel 23:13 Cross References1 Samuel 23:13 Bible Hub1 Samuel 23:13 Biblia Paralela1 Samuel 23:13 Chinese Bible1 Samuel 23:13 French Bible1 Samuel 23:13 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 23:12
Top of Page
Top of Page