1 Kings 9:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֨אמֶרAnd saidVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֜הthe LORDNoun
413 [e]’ê-lāw,אֵלָ֗יוunto himPrep
8085 [e]ma‘-tîשָׁ֠מַעְתִּיI have heardVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8605 [e]tə-p̄il-lā-ṯə-ḵāתְּפִלָּתְךָ֣your prayerNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
8467 [e]tə-ḥin-nā-ṯə-ḵāתְּחִנָּתְךָ֮your supplicationNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
2603 [e]hiṯ-ḥan-nan-tāhהִתְחַנַּ֣נְתָּהyou have madeVerb
6440 [e]lə-p̄ā-nayלְפָנַי֒beforeNoun
6942 [e]hiq-daš-tî,הִקְדַּ֗שְׁתִּיI have hallowedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1004 [e]hab-ba-yiṯהַבַּ֤יִתhouseNoun
2088 [e]haz-zehהַזֶּה֙thisPro
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
1129 [e]bā-ni-ṯāh,בָּנִ֔תָהyou have buildVerb
7760 [e]lā-śūm-לָשֽׂוּם־by puttingVerb
8034 [e]šə-mîשְׁמִ֥יmy nameNoun
8033 [e]šāmשָׁ֖םthereAdv
5704 [e]‘aḏ-עַד־there forPrep
5769 [e]‘ō-w-lām;עוֹלָ֑םeverNoun
1961 [e]wə-hā-yūוְהָי֨וּand shall beVerb
5869 [e]‘ê-nayעֵינַ֧יmy eyesNoun
3820 [e]wə-lib-bîוְלִבִּ֛יand my heartNoun
8033 [e]šāmשָׁ֖םthereAdv
3605 [e]kāl-כָּל־perpetuallyNoun
3117 [e]hay-yā-mîm.הַיָּמִֽים׃.. .. ..Noun
Hebrew Texts
מלכים א 9:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֨אמֶר יְהוָ֜ה אֵלָ֗יו מַעְתִּי אֶת־תְּפִלָּתְךָ֣ וְאֶת־תְּחִנָּתְךָ֮ אֲשֶׁ֣ר הִתְחַנַּ֣נְתָּה לְפָנַי֒ הִקְדַּ֗שְׁתִּי אֶת־הַבַּ֤יִת הַזֶּה֙ אֲשֶׁ֣ר בָּנִ֔תָה לָשֽׂוּם־שְׁמִ֥י שָׁ֖ם עַד־עֹולָ֑ם וְהָי֨וּ עֵינַ֧י וְלִבִּ֛י שָׁ֖ם כָּל־הַיָּמִֽים׃

מלכים א 9:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר יהוה אליו מעתי את־תפלתך ואת־תחנתך אשר התחננתה לפני הקדשתי את־הבית הזה אשר בנתה לשום־שמי שם עד־עולם והיו עיני ולבי שם כל־הימים׃

Links
1 Kings 9:31 Kings 9:3 Text Analysis1 Kings 9:3 Interlinear1 Kings 9:3 Multilingual1 Kings 9:3 TSK1 Kings 9:3 Cross References1 Kings 9:3 Bible Hub1 Kings 9:3 Biblia Paralela1 Kings 9:3 Chinese Bible1 Kings 9:3 French Bible1 Kings 9:3 German Bible

Bible Hub
1 Kings 9:2
Top of Page
Top of Page