1 Kings 3:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6965 [e]wat-tā-qāmוַתָּקָם֩And she aroseVerb
8432 [e]bə-ṯō-wḵבְּת֨וֹךְin the middleNoun
3915 [e]hal-lay-lāhהַלַּ֜יְלָהof the nightNoun
3947 [e]wat-tiq-qaḥוַתִּקַּ֧חand tookVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1121 [e]bə-nîבְּנִ֣יmy sonNoun
681 [e]mê-’eṣ-lî,מֵֽאֶצְלִ֗יfrom beside meNoun
519 [e]wa-’ă-mā-ṯə-ḵāוַאֲמָֽתְךָ֙while your handmaidNoun
3463 [e]yə-šê-nāh,יְשֵׁנָ֔הsleptAdj
7901 [e]wat-taš-kî-ḇê-hūוַתַּשְׁכִּיבֵ֖הוּand laidVerb
2436 [e]bə-ḥê-qāh;בְּחֵיקָ֑הּit in her bosomNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
1121 [e]bə-nāhבְּנָ֥הּchild herNoun
4191 [e]ham-mêṯהַמֵּ֖תdeadVerb
7901 [e]hiš-kî-ḇāhהִשְׁכִּ֥יבָהlaidVerb
2436 [e]ḇə-ḥê-qî.בְחֵיקִֽי׃in my bosomNoun
Hebrew Texts
מלכים א 3:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַתָּקָם֩ בְּתֹ֨וךְ הַלַּ֜יְלָה וַתִּקַּ֧ח אֶת־בְּנִ֣י מֵֽאֶצְלִ֗י וַאֲמָֽתְךָ֙ יְשֵׁנָ֔ה וַתַּשְׁכִּיבֵ֖הוּ בְּחֵיקָ֑הּ וְאֶת־בְּנָ֥הּ הַמֵּ֖ת הִשְׁכִּ֥יבָה בְחֵיקִֽי׃

מלכים א 3:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותקם בתוך הלילה ותקח את־בני מאצלי ואמתך ישנה ותשכיבהו בחיקה ואת־בנה המת השכיבה בחיקי׃

Links
1 Kings 3:201 Kings 3:20 Text Analysis1 Kings 3:20 Interlinear1 Kings 3:20 Multilingual1 Kings 3:20 TSK1 Kings 3:20 Cross References1 Kings 3:20 Bible Hub1 Kings 3:20 Biblia Paralela1 Kings 3:20 Chinese Bible1 Kings 3:20 French Bible1 Kings 3:20 German Bible

Bible Hub
1 Kings 3:19
Top of Page
Top of Page