1 Kings 19:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַיְהִ֣י ׀And it wasVerb
8085 [e]kiš-mō-a‘כִּשְׁמֹ֣עַheardVerb
452 [e]’ê-lî-yā-hū,אֵלִיָּ֗הוּ[so] When Elijah [it]Noun
3874 [e]way-yā-leṭוַיָּ֤לֶטthat he wrappedVerb
6440 [e]pā-nāwפָּנָיו֙his faceNoun
155 [e]bə-’ad-dar-tōw,בְּאַדַּרְתּ֔וֹin his mantleNoun
3318 [e]way-yê-ṣêוַיֵּצֵ֕אand went outVerb
5975 [e]way-ya-‘ă-mōḏוַֽיַּעֲמֹ֖דand stoodVerb
6607 [e]pe-ṯaḥפֶּ֣תַחin the entering inNoun
4631 [e]ham-mə-‘ā-rāh;הַמְּעָרָ֑הof the caveNoun
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֤הand beholdPrt
413 [e]’ê-lāwאֵלָיו֙untoPrep
6963 [e]qō-wl,ק֔וֹל[there came] a voice himNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֕אמֶרand saidVerb
4100 [e]mah-מַה־WhatPro
  lə-ḵāלְּךָ֥toPrep
6311 [e]p̄ōhפֹ֖הdo you hereAdv
452 [e]’ê-lî-yā-hū.אֵלִיָּֽהוּ׃ElijahNoun
Hebrew Texts
מלכים א 19:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֣י ׀ כִּשְׁמֹ֣עַ אֵלִיָּ֗הוּ וַיָּ֤לֶט פָּנָיו֙ בְּאַדַּרְתֹּ֔ו וַיֵּצֵ֕א וַֽיַּעֲמֹ֖ד פֶּ֣תַח הַמְּעָרָ֑ה וְהִנֵּ֤ה אֵלָיו֙ קֹ֔ול וַיֹּ֕אמֶר מַה־לְּךָ֥ פֹ֖ה אֵלִיָּֽהוּ׃

מלכים א 19:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי ׀ כשמע אליהו וילט פניו באדרתו ויצא ויעמד פתח המערה והנה אליו קול ויאמר מה־לך פה אליהו׃

Links
1 Kings 19:131 Kings 19:13 Text Analysis1 Kings 19:13 Interlinear1 Kings 19:13 Multilingual1 Kings 19:13 TSK1 Kings 19:13 Cross References1 Kings 19:13 Bible Hub1 Kings 19:13 Biblia Paralela1 Kings 19:13 Chinese Bible1 Kings 19:13 French Bible1 Kings 19:13 German Bible

Bible Hub
1 Kings 19:12
Top of Page
Top of Page