1 Kings 18:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַיְהִי֙For it wasVerb
3772 [e]bə-haḵ-rîṯבְּהַכְרִ֣יתcut offVerb
348 [e]’î-ze-ḇel,אִיזֶ֔בֶל[so] when JezebelNoun
853 [e]’êṯאֵ֖ת - Acc
5030 [e]nə-ḇî-’êנְבִיאֵ֣יthe prophetsNoun
3068 [e]Yah-weh;יְהוָ֑הof the LORDNoun
3947 [e]way-yiq-qaḥוַיִּקַּ֨חthat tookVerb
5662 [e]‘ō-ḇaḏ-yā-hūעֹבַדְיָ֜הוּObadiahNoun
3967 [e]mê-’āhמֵאָ֣הa hundredNoun
5030 [e]nə-ḇi-’îm,נְבִאִ֗יםprophetsNoun
2244 [e]way-yaḥ-bî-’êmוַֽיַּחְבִּיאֵ֞םand hid themVerb
2572 [e]ḥă-miš-šîmחֲמִשִּׁ֥יםby fiftyNoun
376 [e]’îšאִישׁ֙.. .. ..Noun
4631 [e]bam-mə-‘ā-rāh,בַּמְּעָרָ֔הin a caveNoun
3557 [e]wə-ḵil-kə-lāmוְכִלְכְּלָ֖םand fed themVerb
3899 [e]le-ḥemלֶ֥חֶםwith breadNoun
4325 [e]wā-mā-yim.וָמָֽיִם׃and waterNoun
Hebrew Texts
מלכים א 18:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִי֙ בְּהַכְרִ֣ית אִיזֶ֔בֶל אֵ֖ת נְבִיאֵ֣י יְהוָ֑ה וַיִּקַּ֨ח עֹבַדְיָ֜הוּ מֵאָ֣ה נְבִאִ֗ים וַֽיַּחְבִּיאֵ֞ם חֲמִשִּׁ֥ים אִישׁ֙ בַּמְּעָרָ֔ה וְכִלְכְּלָ֖ם לֶ֥חֶם וָמָֽיִם׃

מלכים א 18:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי בהכרית איזבל את נביאי יהוה ויקח עבדיהו מאה נבאים ויחביאם חמשים איש במערה וכלכלם לחם ומים׃

Links
1 Kings 18:41 Kings 18:4 Text Analysis1 Kings 18:4 Interlinear1 Kings 18:4 Multilingual1 Kings 18:4 TSK1 Kings 18:4 Cross References1 Kings 18:4 Bible Hub1 Kings 18:4 Biblia Paralela1 Kings 18:4 Chinese Bible1 Kings 18:4 French Bible1 Kings 18:4 German Bible

Bible Hub
1 Kings 18:3
Top of Page
Top of Page