1 Kings 18:23
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5414 [e]wə-yit-tə-nū-וְיִתְּנוּ־and Let them therefore giveVerb
  lā-nūלָ֜נוּto usPrep
8147 [e]šə-na-yimשְׁנַ֣יִםtwoNoun
6499 [e]pā-rîm,פָּרִ֗יםbullsNoun
977 [e]wə-yiḇ-ḥă-rūוְיִבְחֲר֣וּand let them chooseVerb
1992 [e]lā-hemלָהֶם֩likePro
6499 [e]hap-pārהַפָּ֨רbullNoun
259 [e]hā-’e-ḥāḏהָאֶחָ֜דoneAdj
5408 [e]wî-nat-tə-ḥu-hū,וִֽינַתְּחֻ֗הוּand cut it in piecesVerb
7760 [e]wə-yā-śî-mūוְיָשִׂ֙ימוּ֙and lay [it]Verb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
6086 [e]hā-‘ê-ṣîm,הָ֣עֵצִ֔יםwoodNoun
784 [e]wə-’êšוְאֵ֖שׁand fireNoun
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
7760 [e]yā-śî-mū;יָשִׂ֑ימוּdo putVerb
589 [e]wa-’ă-nîוַאֲנִ֞יand IPro
6213 [e]’e-‘ĕ-śehאֶעֱשֶׂ֣ה ׀[under] will dressVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6499 [e]hap-pārהַפָּ֣רthe bullNoun
259 [e]hā-’e-ḥāḏ,הָאֶחָ֗דotherAdj
5414 [e]wə-nā-ṯat-tîוְנָֽתַתִּי֙and lay [it]Verb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
6086 [e]hā-‘ê-ṣîm,הָ֣עֵצִ֔יםwoodNoun
784 [e]wə-’êšוְאֵ֖שׁand fireNoun
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
7760 [e]’ā-śîm.אָשִֽׂים׃do putVerb
Hebrew Texts
מלכים א 18:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיִתְּנוּ־לָ֜נוּ שְׁנַ֣יִם פָּרִ֗ים וְיִבְחֲר֣וּ לָהֶם֩ הַפָּ֨ר הָאֶחָ֜ד וִֽינַתְּחֻ֗הוּ וְיָשִׂ֙ימוּ֙ עַל־הָ֣עֵצִ֔ים וְאֵ֖שׁ לֹ֣א יָשִׂ֑ימוּ וַאֲנִ֞י אֶעֱשֶׂ֣ה ׀ אֶת־הַפָּ֣ר הָאֶחָ֗ד וְנָֽתַתִּי֙ עַל־הָ֣עֵצִ֔ים וְאֵ֖שׁ לֹ֥א אָשִֽׂים׃

מלכים א 18:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתנו־לנו שנים פרים ויבחרו להם הפר האחד וינתחהו וישימו על־העצים ואש לא ישימו ואני אעשה ׀ את־הפר האחד ונתתי על־העצים ואש לא אשים׃

Links
1 Kings 18:231 Kings 18:23 Text Analysis1 Kings 18:23 Interlinear1 Kings 18:23 Multilingual1 Kings 18:23 TSK1 Kings 18:23 Cross References1 Kings 18:23 Bible Hub1 Kings 18:23 Biblia Paralela1 Kings 18:23 Chinese Bible1 Kings 18:23 French Bible1 Kings 18:23 German Bible

Bible Hub
1 Kings 18:22
Top of Page
Top of Page