1 Kings 17:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֥אמֶרAnd he saidVerb
413 [e]’ê-le-hāאֵלֶ֖יהָunto herPrep
5414 [e]tə-nî-תְּנִֽי־GiveVerb
  לִ֣יto mePrep
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1121 [e]bə-nêḵ;בְּנֵ֑ךְyour sonNoun
3947 [e]way-yiq-qā-ḥê-hūוַיִּקָּחֵ֣הוּAnd he took himVerb
2436 [e]mê-ḥê-qāh,מֵחֵיקָ֗הּout of her bosomNoun
5927 [e]way-ya-‘ă-lê-hūוַֽיַּעֲלֵ֙הוּ֙and carried him upVerb
413 [e]’el-אֶל־intoPrep
5944 [e]hā-‘ă-lî-yāh,הָעֲלִיָּ֗הa loftNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־wherePrt
1931 [e]הוּא֙hePro
3427 [e]yō-šêḇיֹשֵׁ֣בstayedVerb
8033 [e]šām,שָׁ֔םwhereAdv
7901 [e]way-yaš-ki-ḇê-hūוַיַּשְׁכִּבֵ֖הוּand laidVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
4296 [e]miṭ-ṭā-ṯōw.מִטָּתֽוֹ׃his own bedNoun
Hebrew Texts
מלכים א 17:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֥אמֶר אֵלֶ֖יהָ תְּנִֽי־לִ֣י אֶת־בְּנֵ֑ךְ וַיִּקָּחֵ֣הוּ מֵחֵיקָ֗הּ וַֽיַּעֲלֵ֙הוּ֙ אֶל־הָעֲלִיָּ֗ה אֲשֶׁר־הוּא֙ יֹשֵׁ֣ב שָׁ֔ם וַיַּשְׁכִּבֵ֖הוּ עַל־מִטָּתֹֽו׃

מלכים א 17:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר אליה תני־לי את־בנך ויקחהו מחיקה ויעלהו אל־העליה אשר־הוא ישב שם וישכבהו על־מטתו׃

Links
1 Kings 17:191 Kings 17:19 Text Analysis1 Kings 17:19 Interlinear1 Kings 17:19 Multilingual1 Kings 17:19 TSK1 Kings 17:19 Cross References1 Kings 17:19 Bible Hub1 Kings 17:19 Biblia Paralela1 Kings 17:19 Chinese Bible1 Kings 17:19 French Bible1 Kings 17:19 German Bible

Bible Hub
1 Kings 17:18
Top of Page
Top of Page