1 Kings 15:34
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6213 [e]way-ya-‘aśוַיַּ֥עַשׂAnd he didVerb
7451 [e]hā-ra‘הָרַ֖עevilAdj
5869 [e]bə-‘ê-nêבְּעֵינֵ֣יin the sightNoun
3068 [e]Yah-weh;יְהוָ֑הof the LORDNoun
1980 [e]way-yê-leḵוַיֵּ֙לֶךְ֙and walkedVerb
1870 [e]bə-ḏe-reḵבְּדֶ֣רֶךְin the wayNoun
3379 [e]yā-rā-ḇə-‘ām,יָרָבְעָ֔םof JeroboamNoun
2403 [e]ū-ḇə-ḥaṭ-ṭā-ṯōw,וּ֨בְחַטָּאת֔וֹand in his sinNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רwith whichPrt
2398 [e]he-ḥĕ-ṭîהֶחֱטִ֖יאto sinVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3478 [e]yiś-rā-’êl.יִשְׂרָאֵֽל׃he made IsraelNoun
  sס -  
Hebrew Texts
מלכים א 15:34 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּ֥עַשׂ הָרַ֖ע בְּעֵינֵ֣י יְהוָ֑ה וַיֵּ֙לֶךְ֙ בְּדֶ֣רֶךְ יָרָבְעָ֔ם וּ֨בְחַטָּאתֹ֔ו אֲשֶׁ֥ר הֶחֱטִ֖יא אֶת־יִשְׂרָאֵֽל׃ ס

מלכים א 15:34 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעש הרע בעיני יהוה וילך בדרך ירבעם ובחטאתו אשר החטיא את־ישראל׃ ס

Links
1 Kings 15:341 Kings 15:34 Text Analysis1 Kings 15:34 Interlinear1 Kings 15:34 Multilingual1 Kings 15:34 TSK1 Kings 15:34 Cross References1 Kings 15:34 Bible Hub1 Kings 15:34 Biblia Paralela1 Kings 15:34 Chinese Bible1 Kings 15:34 French Bible1 Kings 15:34 German Bible

Bible Hub
1 Kings 15:33
Top of Page
Top of Page