1 Kings 15:29
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַיְהִ֣יwhen it came to passVerb
4427 [e]ḵə-mā-lə-ḵōw,כְמָלְכ֗וֹhe reignedVerb
5221 [e]hik-kāhהִכָּה֙[that] he struckVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
1004 [e]bêṯבֵּ֣יתthe houseNoun
3379 [e]yā-rā-ḇə-‘ām,יָרָבְעָ֔םof JeroboamNoun
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
7604 [e]hiš-’îrהִשְׁאִ֧ירdo he leftVerb
3605 [e]kāl-כָּל־anyNoun
5397 [e]nə-šā-māhנְשָׁמָ֛הthat breathedNoun
3379 [e]lə-yā-rā-ḇə-‘āmלְיָרָבְעָ֖םto JeroboamNoun
5704 [e]‘aḏ-עַד־untilPrep
8045 [e]hiš-mi-ḏōw;הִשְׁמִד֑וֹhe had destroyed himVerb
1697 [e]kiḏ-ḇarכִּדְבַ֣רaccording to the sayingNoun
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הof the LORDNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
1696 [e]dib-ber,דִּבֶּ֔רHe spokeVerb
3027 [e]bə-yaḏ-בְּיַד־byNoun
5650 [e]‘aḇ-dōwעַבְדּ֖וֹhis servantNoun
281 [e]’ă-ḥî-yāhאֲחִיָּ֥הthe AhijahNoun
7888 [e]haš-šî-lō-nî.הַשִּׁילֹנִֽי׃ShiloniteAdj
Hebrew Texts
מלכים א 15:29 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֣י כְמָלְכֹ֗ו הִכָּה֙ אֶת־כָּל־בֵּ֣ית יָרָבְעָ֔ם לֹֽא־הִשְׁאִ֧יר כָּל־נְשָׁמָ֛ה לְיָרָבְעָ֖ם עַד־הִשְׁמִדֹ֑ו כִּדְבַ֣ר יְהוָ֔ה אֲשֶׁ֣ר דִּבֶּ֔ר בְּיַד־עַבְדֹּ֖ו אֲחִיָּ֥ה הַשִּׁילֹנִֽי׃

מלכים א 15:29 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי כמלכו הכה את־כל־בית ירבעם לא־השאיר כל־נשמה לירבעם עד־השמדו כדבר יהוה אשר דבר ביד־עבדו אחיה השילני׃

Links
1 Kings 15:291 Kings 15:29 Text Analysis1 Kings 15:29 Interlinear1 Kings 15:29 Multilingual1 Kings 15:29 TSK1 Kings 15:29 Cross References1 Kings 15:29 Bible Hub1 Kings 15:29 Biblia Paralela1 Kings 15:29 Chinese Bible1 Kings 15:29 French Bible1 Kings 15:29 German Bible

Bible Hub
1 Kings 15:28
Top of Page
Top of Page