1 Kings 14:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3947 [e]wə-lā-qa-ḥatוְלָקַ֣חַתְּAnd takeVerb
3027 [e]bə-yā-ḏêḵבְּ֠יָדֵךְwithNoun
6235 [e]‘ă-śā-rāhעֲשָׂרָ֨הtenNoun
3899 [e]le-ḥemלֶ֧חֶםloavesNoun
5350 [e]wə-niq-qu-ḏîmוְנִקֻּדִ֛יםand cracknelsNoun
1228 [e]ū-ḇaq-buqוּבַקְבֻּ֥קand a cruseNoun
1706 [e]də-ḇašדְּבַ֖שׁof honeyNoun
935 [e]ū-ḇāṯוּבָ֣אתand goVerb
413 [e]’ê-lāw;אֵלָ֑יוuntoPrep
1931 [e]ה֚וּאhePro
5046 [e]yag-gîḏיַגִּ֣ידshall tellVerb
  lāḵ,לָ֔ךְto youPrep
4100 [e]mah-מַה־whatPro
1961 [e]yih-yehיִּֽהְיֶ֖הshall becomeVerb
5288 [e]lan-nā-‘ar.לַנָּֽעַר׃to the boyNoun
Hebrew Texts
מלכים א 14:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלָקַ֣חַתְּ בְּ֠יָדֵךְ עֲשָׂרָ֨ה לֶ֧חֶם וְנִקֻּדִ֛ים וּבַקְבֻּ֥ק דְּבַ֖שׁ וּבָ֣את אֵלָ֑יו ה֚וּא יַגִּ֣יד לָ֔ךְ מַה־יִּֽהְיֶ֖ה לַנָּֽעַר׃

מלכים א 14:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולקחת בידך עשרה לחם ונקדים ובקבק דבש ובאת אליו הוא יגיד לך מה־יהיה לנער׃

Links
1 Kings 14:31 Kings 14:3 Text Analysis1 Kings 14:3 Interlinear1 Kings 14:3 Multilingual1 Kings 14:3 TSK1 Kings 14:3 Cross References1 Kings 14:3 Bible Hub1 Kings 14:3 Biblia Paralela1 Kings 14:3 Chinese Bible1 Kings 14:3 French Bible1 Kings 14:3 German Bible

Bible Hub
1 Kings 14:2
Top of Page
Top of Page