1 Chronicles 8:38
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
682 [e]ū-lə-’ā-ṣêlוּלְאָצֵל֮and AzelNoun
8337 [e]šiš-šāhשִׁשָּׁ֣הhad sixNoun
1121 [e]ḇā-nîmבָנִים֒sonsNoun
428 [e]wə-’êl-lehוְאֵ֣לֶּהand thesePro
8034 [e]šə-mō-w-ṯām,שְׁמוֹתָ֗םwhose names [are]Noun
5840 [e]‘az-rî-qāmעַזְרִיקָ֥ם ׀AzrikamNoun
1074 [e]bō-ḵə-rūבֹּ֙כְרוּ֙BocheruNoun
3458 [e]wə-yiš-mā-‘êlוְיִשְׁמָעֵ֣אלand IshmaelNoun
8187 [e]ū-šə-‘ar-yāh,וּשְׁעַרְיָ֔הand SheariahNoun
5662 [e]wə-‘ō-ḇaḏ-yāhוְעֹבַדְיָ֖הand ObadiahNoun
2605 [e]wə-ḥā-nān;וְחָנָ֑ןand HananNoun
3605 [e]kāl-כָּל־AllNoun
428 [e]’êl-lehאֵ֖לֶּהthese [were]Pro
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֥יthe sonsNoun
682 [e]’ā-ṣal.אָצַֽל׃of AzelNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 8:38 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּלְאָצֵל֮ שִׁשָּׁ֣ה בָנִים֒ וְאֵ֣לֶּה שְׁמֹותָ֗ם עַזְרִיקָ֥ם ׀ בֹּ֙כְרוּ֙ וְיִשְׁמָעֵ֣אל וּשְׁעַרְיָ֔ה וְעֹבַדְיָ֖ה וְחָנָ֑ן כָּל־אֵ֖לֶּה בְּנֵ֥י אָצַֽל׃

דברי הימים א 8:38 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולאצל ששה בנים ואלה שמותם עזריקם ׀ בכרו וישמעאל ושעריה ועבדיה וחנן כל־אלה בני אצל׃

Links
1 Chronicles 8:381 Chronicles 8:38 Text Analysis1 Chronicles 8:38 Interlinear1 Chronicles 8:38 Multilingual1 Chronicles 8:38 TSK1 Chronicles 8:38 Cross References1 Chronicles 8:38 Bible Hub1 Chronicles 8:38 Biblia Paralela1 Chronicles 8:38 Chinese Bible1 Chronicles 8:38 French Bible1 Chronicles 8:38 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 8:37
Top of Page
Top of Page