1 Chronicles 6:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]ū-ḇə-nêוּבְנֵ֣יand the childrenNoun
6019 [e]‘am-rām,עַמְרָ֔םof AmramNoun
175 [e]’a-hă-rōnאַהֲרֹ֥ןAaronNoun
4872 [e]ū-mō-šehוּמֹשֶׁ֖הand MosesNoun
4813 [e]ū-mir-yām;וּמִרְיָ֑םand MiriamNoun
  sס -  
1121 [e]ū-ḇə-nêוּבְנֵ֣יand The sonsNoun
175 [e]’a-hă-rōn,אַהֲרֹ֔ןalso of AaronNoun
5070 [e]nā-ḏāḇנָדָב֙NadabNoun
30 [e]wa-’ă-ḇî-hū,וַאֲבִיה֔וּאand AbihuNoun
499 [e]’el-‘ā-zārאֶלְעָזָ֖רEleazarNoun
385 [e]wə-’î-ṯā-mār.וְאִיתָמָֽר׃and IthamarNoun
  sס -  
Hebrew Texts
דברי הימים א 6:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְנֵ֣י עַמְרָ֔ם אַהֲרֹ֥ן וּמֹשֶׁ֖ה וּמִרְיָ֑ם ס וּבְנֵ֣י אַהֲרֹ֔ן נָדָב֙ וַאֲבִיה֔וּא אֶלְעָזָ֖ר וְאִיתָמָֽר׃ ס

דברי הימים א 6:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובני עמרם אהרן ומשה ומרים ס ובני אהרן נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר׃ ס

Links
1 Chronicles 6:31 Chronicles 6:3 Text Analysis1 Chronicles 6:3 Interlinear1 Chronicles 6:3 Multilingual1 Chronicles 6:3 TSK1 Chronicles 6:3 Cross References1 Chronicles 6:3 Bible Hub1 Chronicles 6:3 Biblia Paralela1 Chronicles 6:3 Chinese Bible1 Chronicles 6:3 French Bible1 Chronicles 6:3 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 6:2
Top of Page
Top of Page