1 Chronicles 29:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7969 [e]šə-lō-šeṯשְׁלֹ֧שֶׁת[Even] threeNoun
505 [e]’ă-lā-p̄îmאֲלָפִ֛יםthousandNoun
3603 [e]kik-kə-rêכִּכְּרֵ֥יtalentsNoun
2091 [e]zā-hāḇזָהָ֖בof goldNoun
2091 [e]miz-zə-haḇמִזְּהַ֣בof the goldNoun
211 [e]’ō-w-p̄îr;אוֹפִ֑ירof OphirNoun
7651 [e]wə-šiḇ-‘aṯוְשִׁבְעַ֨תand sevenNoun
505 [e]’ă-lā-p̄îmאֲלָפִ֤יםthousandNoun
3603 [e]kik-kar-כִּכַּר־talentsNoun
3701 [e]ke-sep̄כֶּ֙סֶף֙silverNoun
2212 [e]mə-zuq-qāq,מְזֻקָּ֔קof refinedVerb
2902 [e]lā-ṭū-aḥלָט֖וּחַto overlayVerb
7023 [e]qî-rō-wṯקִיר֥וֹתthe wallsNoun
1004 [e]hab-bāt-tîm.הַבָּתִּֽים׃of the housesNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 29:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שְׁלֹ֧שֶׁת אֲלָפִ֛ים כִּכְּרֵ֥י זָהָ֖ב מִזְּהַ֣ב אֹופִ֑יר וְשִׁבְעַ֨ת אֲלָפִ֤ים כִּכַּר־כֶּ֙סֶף֙ מְזֻקָּ֔ק לָט֖וּחַ קִירֹ֥ות הַבָּתִּֽים׃

דברי הימים א 29:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שלשת אלפים ככרי זהב מזהב אופיר ושבעת אלפים ככר־כסף מזקק לטוח קירות הבתים׃

Links
1 Chronicles 29:41 Chronicles 29:4 Text Analysis1 Chronicles 29:4 Interlinear1 Chronicles 29:4 Multilingual1 Chronicles 29:4 TSK1 Chronicles 29:4 Cross References1 Chronicles 29:4 Bible Hub1 Chronicles 29:4 Biblia Paralela1 Chronicles 29:4 Chinese Bible1 Chronicles 29:4 French Bible1 Chronicles 29:4 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 29:3
Top of Page
Top of Page