1 Chronicles 17:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6258 [e]wə-‘at-tāhוְ֠עַתָּהNowAdv
3541 [e]kōh-כֹּֽה־therefore thusAdv
559 [e]ṯō-marתֹאמַ֞רshall you sayVerb
5650 [e]lə-‘aḇ-dîלְעַבְדִּ֣יto My servantNoun
1732 [e]lə-ḏā-wîḏ,לְדָוִ֗ידDavidNoun
  sס -  
3541 [e]kōhכֹּ֤הThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַר֙saysVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣הthe LORDNoun
6635 [e]ṣə-ḇā-’ō-wṯ,צְבָא֔וֹתof hostsNoun
589 [e]’ă-nîאֲנִ֤יI [am]Pro
3947 [e]lə-qaḥ-tî-ḵāלְקַחְתִּ֙יךָ֙took youVerb
4480 [e]min-מִן־fromPrep
5116 [e]han-nā-weh,הַנָּוֶ֔הthe sheepcoteNoun
4480 [e]min-מִֽן־fromPrep
310 [e]’a-ḥă-rêאַחֲרֵ֖י[even] followingAdv
6629 [e]haṣ-ṣōn;הַצֹּ֑אןthe sheepNoun
1961 [e]lih-yō-wṯלִהְי֣וֹתthat you should beVerb
5057 [e]nā-ḡîḏ,נָגִ֔ידrulerNoun
5921 [e]‘alעַ֖לoverPrep
5971 [e]‘am-mîעַמִּ֥יMy peopleNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl.יִשְׂרָאֵֽל׃IsraelNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 17:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְ֠עַתָּה כֹּֽה־תֹאמַ֞ר לְעַבְדִּ֣י לְדָוִ֗יד ס כֹּ֤ה אָמַר֙ יְהוָ֣ה צְבָאֹ֔ות אֲנִ֤י לְקַחְתִּ֙יךָ֙ מִן־הַנָּוֶ֔ה מִֽן־אַחֲרֵ֖י הַצֹּ֑אן לִהְיֹ֣ות נָגִ֔יד עַ֖ל עַמִּ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃

דברי הימים א 17:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועתה כה־תאמר לעבדי לדויד ס כה אמר יהוה צבאות אני לקחתיך מן־הנוה מן־אחרי הצאן להיות נגיד על עמי ישראל׃

Links
1 Chronicles 17:71 Chronicles 17:7 Text Analysis1 Chronicles 17:7 Interlinear1 Chronicles 17:7 Multilingual1 Chronicles 17:7 TSK1 Chronicles 17:7 Cross References1 Chronicles 17:7 Bible Hub1 Chronicles 17:7 Biblia Paralela1 Chronicles 17:7 Chinese Bible1 Chronicles 17:7 French Bible1 Chronicles 17:7 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 17:6
Top of Page
Top of Page