1 Chronicles 12:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5401 [e]nō-šə-qêנֹ֣שְׁקֵי[They were] armedVerb
7198 [e]qe-šeṯ,קֶ֗שֶׁתwith bowsNoun
3231 [e]may-mî-nîmמַיְמִינִ֤יםcould use both the right handVerb
8041 [e]ū-maś-mi-lîmוּמַשְׂמִאלִים֙and the leftVerb
68 [e]bā-’ă-ḇā-nîm,בָּֽאֲבָנִ֔ים[hurling] in stonesNoun
2671 [e]ū-ḇa-ḥiṣ-ṣîmוּבַחִצִּ֖ים[shooting] and arrowsNoun
7198 [e]baq-qā-šeṯ;בַּקָּ֑שֶׁתfrom the bowNoun
251 [e]mê-’ă-ḥêמֵאֲחֵ֥יbrothersNoun
7586 [e]šā-’ūlשָׁא֖וּלof [even] of SaulNoun
1144 [e]mib-bin-yā-min.מִבִּנְיָמִֽן׃from BenjaminNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 12:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
נֹ֣שְׁקֵי קֶ֗שֶׁת מַיְמִינִ֤ים וּמַשְׂמִאלִים֙ בָּֽאֲבָנִ֔ים וּבַחִצִּ֖ים בַּקָּ֑שֶׁת מֵאֲחֵ֥י שָׁא֖וּל מִבִּנְיָמִֽן׃

דברי הימים א 12:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
נשקי קשת מימינים ומשמאלים באבנים ובחצים בקשת מאחי שאול מבנימן׃

Links
1 Chronicles 12:21 Chronicles 12:2 Text Analysis1 Chronicles 12:2 Interlinear1 Chronicles 12:2 Multilingual1 Chronicles 12:2 TSK1 Chronicles 12:2 Cross References1 Chronicles 12:2 Bible Hub1 Chronicles 12:2 Biblia Paralela1 Chronicles 12:2 Chinese Bible1 Chronicles 12:2 French Bible1 Chronicles 12:2 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 12:1
Top of Page
Top of Page