πρῶτος
Englishman's Concordance
πρῶτος (prōtos) — 32 Occurrences

Matthew 10:2 Adj-NMS
GRK: ἐστιν ταῦτα πρῶτος Σίμων ὁ
NAS: are these: The first, Simon,
KJV: are these; The first, Simon, who
INT: are these first Simon who

Matthew 20:27 Adj-NMS
GRK: ὑμῖν εἶναι πρῶτος ἔσται ὑμῶν
NAS: wishes to be first among
KJV: will be chief among you,
INT: you be first let him be your

Matthew 21:31 Adj-NMS
GRK: λέγουσιν Ὁ πρῶτος λέγει αὐτοῖς
INT: They say The first Says to them

Matthew 22:25 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ πρῶτος γήμας ἐτελεύτησεν
NAS: brothers with us; and the first married
KJV: and the first, when he had married a wife,
INT: and the first having married died

Mark 9:35 Adj-NMS
GRK: τις θέλει πρῶτος εἶναι ἔσται
NAS: wants to be first, he shall be last
KJV: to be first, [the same] shall be
INT: anyone desires first to be he will be

Mark 10:44 Adj-NMS
GRK: ὑμῖν εἶναι πρῶτος ἔσται πάντων
NAS: wishes to be first among
KJV: will be the chiefest, shall be servant
INT: you to become first will be of all

Mark 12:20 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ πρῶτος ἔλαβεν γυναῖκα
NAS: brothers; and the first took
KJV: brethren: and the first took a wife,
INT: and the first took a wife

Luke 14:18 Adj-NMS
GRK: παραιτεῖσθαι ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ
NAS: excuses. The first one said
KJV: to make excuse. The first said
INT: to excuse themselves The first said to him

Luke 19:16 Adj-NMS
GRK: δὲ ὁ πρῶτος λέγων Κύριε
NAS: The first appeared, saying,
KJV: Then came the first, saying, Lord,
INT: moreover the first saying Lord

Luke 20:29 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ πρῶτος λαβὼν γυναῖκα
NAS: brothers; and the first took
KJV: brethren: and the first took a wife,
INT: and the first having taken a wife

John 1:15 Adj-NMS
GRK: γέγονεν ὅτι πρῶτός μου ἦν
NAS: than I, for He existed before me.'
KJV: for he was before me.
INT: has for before me he was

John 1:30 Adj-NMS
GRK: γέγονεν ὅτι πρῶτός μου ἦν
NAS: than I, for He existed before me.'
KJV: for he was before me.
INT: has because before me he was

John 5:4 Adj-NMS
GRK: ὁ οὖν πρῶτος ἐμβὰς μετὰ
KJV: whosoever then first after
INT: He who therefore first entered after

John 8:7 Adj-NMS
GRK: ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος ἐπ' αὐτὴν
NAS: to them, He who is without sin among you, let him [be the] first to throw
KJV: among you, let him first cast a stone
INT: The sinless one among you first at her

John 20:4 Adj-NMS
GRK: καὶ ἦλθεν πρῶτος εἰς τὸ
NAS: and came to the tomb first;
KJV: and came first to the sepulchre.
INT: and came first to the

John 20:8 Adj-NMS
GRK: ὁ ἐλθὼν πρῶτος εἰς τὸ
NAS: disciple who had first come
KJV: which came first to the sepulchre,
INT: having come first to the

Acts 26:23 Adj-NMS
GRK: χριστός εἰ πρῶτος ἐξ ἀναστάσεως
NAS: He would be the first to proclaim
KJV: [and] that he should be the first that should rise
INT: Christ whether first through resurrection

Romans 10:19 Adj-NMS
GRK: οὐκ ἔγνω πρῶτος Μωυσῆς λέγει
NAS: did not know, did they? First Moses
KJV: Israel know? First Moses saith,
INT: not did know First Moses says

1 Corinthians 14:30 Adj-NMS
GRK: καθημένῳ ὁ πρῶτος σιγάτω
NAS: who is seated, the first one must keep silent.
KJV: let the first hold his peace.
INT: sitting by the first let be silent

1 Corinthians 15:45 Adj-NMS
GRK: Ἐγένετο ὁ πρῶτος ἄνθρωπος Ἀδὰμ
NAS: it is written, The first MAN,
KJV: so it is written, The first man Adam
INT: Became the first man Adam

1 Corinthians 15:47 Adj-NMS
GRK: πρῶτος ἄνθρωπος ἐκ
NAS: The first man is from the earth,
KJV: The first man [is] of
INT: the first man out of

1 Timothy 1:15 Adj-NMS
GRK: σῶσαι ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ
NAS: among whom I am foremost [of all].
KJV: I am chief.
INT: to save of whom [the] foremost am I

1 Timothy 2:13 Adj-NMS
GRK: Ἀδὰμ γὰρ πρῶτος ἐπλάσθη εἶτα
NAS: For it was Adam who was first created,
KJV: Adam was first formed, then
INT: for Adam indeed first was formed then

1 John 4:19 Adj-NMS
GRK: ὅτι αὐτὸς πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς
NAS: We love, because He first loved us.
KJV: because he first loved us.
INT: because he first loved us

Revelation 1:11 Adj-NMS
GRK: Ω Ὃ πρῶτος καὶ ὁ
KJV: and Omega, the first and the last:
INT: Omega the first and the

Revelation 1:17 Adj-NMS
GRK: εἰμι ὁ πρῶτος καὶ ὁ
NAS: I am the first and the last,
KJV: I am the first and the last:
INT: am the first and the

Revelation 2:8 Adj-NMS
GRK: λέγει ὁ πρῶτος καὶ ὁ
NAS: write: The first and the last,
KJV: saith the first and
INT: says the first and the

Revelation 8:7 Adj-NMS
GRK: Καὶ ὁ πρῶτος ἐσάλπισεν καὶ
NAS: The first sounded, and there came
KJV: The first angel sounded,
INT: And the first sounded [his] trumpet and

Revelation 16:2 Adj-NMS
GRK: ἀπῆλθεν ὁ πρῶτος καὶ ἐξέχεεν
NAS: So the first [angel] went and poured
KJV: And the first went, and
INT: departed the first and poured out

Revelation 21:1 Adj-NMS
GRK: ὁ γὰρ πρῶτος οὐρανὸς καὶ
NAS: earth; for the first heaven
KJV: earth: for the first heaven and
INT: for [the] first heaven and

Revelation 21:19 Adj-NMS
GRK: θεμέλιος ὁ πρῶτος ἴασπις ὁ
NAS: stone. The first foundation stone
KJV: stones. The first foundation
INT: foundation first jasper the

Revelation 22:13 Adj-NMS
GRK: Ὦ ὁ πρῶτος καὶ ὁ
NAS: and the Omega, the first and the last,
KJV: and the end, the first and the last.
INT: Omega the first and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page