κατασκευάζεται
Englishman's Concordance
κατασκευάζεται (kataskeuazetai) — 1 Occurrence

Hebrews 3:4 V-PIM/P-3S
GRK: γὰρ οἶκος κατασκευάζεται ὑπό τινος
NAS: house is built by someone,
KJV: every house is builded by some
INT: indeed house is built by someone

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page