ἀγγέλους
Englishman's Concordance
ἀγγέλους (angelous) — 20 Occurrences

Matthew 13:41 N-AMP
GRK: ἀνθρώπου τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ καὶ
NAS: will send forth His angels, and they will gather
KJV: his angels, and
INT: of man the angels of him and

Matthew 24:31 N-AMP
GRK: ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ μετὰ
NAS: And He will send forth His angels with A GREAT
KJV: he shall send his angels with a great
INT: he will send the angels of him with

Mark 13:27 N-AMP
GRK: ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους καὶ ἐπισυνάξει
NAS: He will send forth the angels, and will gather together
KJV: his angels, and
INT: he will send the angels and will gather together

Luke 9:52 N-AMP
GRK: καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸ προσώπου
NAS: and He sent messengers on ahead
KJV: And sent messengers before his
INT: And he sent messengers before [the] face

John 1:51 N-AMP
GRK: καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ θεοῦ
NAS: opened and the angels of God
KJV: open, and the angels of God ascending
INT: and the angels of God

John 20:12 N-AMP
GRK: θεωρεῖ δύο ἀγγέλους ἐν λευκοῖς
NAS: two angels in white
KJV: seeth two angels in white
INT: beholds two angels in white

1 Corinthians 6:3 N-AMP
GRK: οἴδατε ὅτι ἀγγέλους κρινοῦμεν μήτιγε
NAS: that we will judge angels? How much more
KJV: we shall judge angels? how much more
INT: know you that angels we will judge much more than

1 Corinthians 11:10 N-AMP
GRK: διὰ τοὺς ἀγγέλους
NAS: on her head, because of the angels.
KJV: [her] head because of the angels.
INT: on account of the angels

Hebrews 1:7 N-AMP
GRK: μὲν τοὺς ἀγγέλους λέγει Ὁ
NAS: And of the angels He says, WHO MAKES
KJV: And of the angels he saith, Who maketh
INT: indeed the angels he says Who

Hebrews 1:7 N-AMP
GRK: ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα
NAS: WHO MAKES HIS ANGELS WINDS,
KJV: Who maketh his angels spirits, and
INT: makes the angels of him winds

Hebrews 2:7 N-AMP
GRK: τι παρ' ἀγγέλους δόξῃ καὶ
NAS: THAN THE ANGELS; YOU HAVE CROWNED
KJV: than the angels; thou crownedst
INT: some than [the] angels with glory and

Hebrews 2:9 N-AMP
GRK: τι παρ' ἀγγέλους ἠλαττωμένον βλέπομεν
NAS: than the angels, [namely], Jesus,
KJV: than the angels for
INT: some than [the] angels was made lower we see

Hebrews 13:2 N-AMP
GRK: τινες ξενίσαντες ἀγγέλους
NAS: have entertained angels without knowing
KJV: some have entertained angels unawares.
INT: some have entertained angels

James 2:25 N-AMP
GRK: ὑποδεξαμένη τοὺς ἀγγέλους καὶ ἑτέρᾳ
NAS: when she received the messengers and sent
KJV: when she had received the messengers, and
INT: having received the messengers and by another

Jude 1:6 N-AMP
GRK: ἀγγέλους τε τοὺς
NAS: And angels who did not keep their own
KJV: And the angels which kept not
INT: angels moreover

Revelation 7:1 N-AMP
GRK: εἶδον τέσσαρας ἀγγέλους ἑστῶτας ἐπὶ
NAS: I saw four angels standing at the four
KJV: I saw four angels standing on
INT: I saw four angels standing upon

Revelation 8:2 N-AMP
GRK: τοὺς ἑπτὰ ἀγγέλους οἳ ἐνώπιον
NAS: And I saw the seven angels who stand
KJV: I saw the seven angels which stood
INT: the seven angels who before

Revelation 9:14 N-AMP
GRK: τοὺς τέσσαρας ἀγγέλους τοὺς δεδεμένους
NAS: the four angels who are bound
KJV: Loose the four angels which are bound
INT: the four angels who are bound

Revelation 15:1 N-AMP
GRK: καὶ θαυμαστόν ἀγγέλους ἑπτὰ ἔχοντας
NAS: seven angels who had
KJV: seven angels having
INT: and wonderful angels seven having

Revelation 21:12 N-AMP
GRK: τοῖς πυλῶσιν ἀγγέλους δώδεκα καὶ
NAS: twelve angels; and names
KJV: the gates twelve angels, and names
INT: the gates angels twelve and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page