ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 4
Revelation 4 Tischendorf
1μετά οὗτος ὁράω καί ὁράω θύρα ἀνοίγω ἐν ὁ οὐρανός καί ὁ φωνή ὁ πρῶτος ὅς ἀκούω ὡς σάλπιγξ λαλέω μετά ἐγώ λέγω ἀναβαίνω ὧδε καί δεικνύω σύ ὅς δεῖ γίνομαι μετά οὗτος 2εὐθέως γίνομαι ἐν πνεῦμα καί ὁράω θρόνος κεῖμαι ἐν ὁ οὐρανός καί ἐπί ὁ θρόνος κάθημαι 3καί ὁ κάθημαι ὅμοιος ὅρασις λίθος ἴασπις καί σάρδιος καί ἶρις κυκλόθεν ὁ θρόνος ὅμοιος ὅρασις σμαράγδινος 4καί κυκλόθεν ὁ θρόνος θρόνος εἴκοσι τέσσαρες καί ἐπί ὁ θρόνος εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτερος κάθημαι περιβάλλω ἐν ἱμάτιον λευκός καί ἐπί ὁ κεφαλή αὐτός στέφανος χρύσεος 5καί ἐκ ὁ θρόνος ἐκπορεύομαι ἀστραπή καί φωνή καί βροντή καί ἑπτά λαμπάς πῦρ καίω ἐνώπιον ὁ θρόνος ὅς εἰμί ὁ ἑπτά πνεῦμα ὁ θεός 6καί ἐνώπιον ὁ θρόνος ὡς θάλασσα ὑάλινος ὅμοιος κρύσταλλος καί ἐν μέσος ὁ θρόνος καί κύκλῳ ὁ θρόνος τέσσαρες ζῶον γέμω ὀφθαλμός ἔμπροσθεν καί ὄπισθεν 7καί ὁ ζῶον ὁ πρῶτος ὅμοιος λέων καί ὁ δεύτερος ζῶον ὅμοιος μόσχος καί ὁ τρίτος ζῶον ἔχω ὁ πρόσωπον ὡς ἄνθρωπος καί ὁ τέταρτος ζῶον ὅμοιος ἀετός πέτομαι 8καί ὁ τέσσαρες ζῶον εἷς κατά εἷς αὐτός ἔχω ἀνά πτέρυξ ἕξ κυκλόθεν καί ἔσωθεν γέμω ὀφθαλμός καί ἀνάπαυσις οὐ ἔχω ἡμέρα καί νύξ λέγω ἅγιος ἅγιος ἅγιος κύριος ὁ θεός ὁ παντοκράτωρ ὁ εἰμί καί ὁ εἰμί καί ὁ ἔρχομαι 9καί ὅταν δίδωμι ὁ ζῶον δόξα καί τιμή καί εὐχαριστία ὁ κάθημαι ἐπί ὁ θρόνος ὁ ζάω εἰς ὁ αἰών ὁ αἰών 10πίπτω ὁ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτερος ἐνώπιον ὁ κάθημαι ἐπί ὁ θρόνος καί προσκυνέω ὁ ζάω εἰς ὁ αἰών ὁ αἰών καί βάλλω ὁ στέφανος αὐτός ἐνώπιον ὁ θρόνος λέγω 11ἄξιος εἰμί ὁ κύριος καί ὁ θεός ἡμᾶς λαμβάνω ὁ δόξα καί ὁ τιμή καί ὁ δύναμις ὅτι σύ κτίζω ὁ πᾶς καί διά ὁ θέλημα σύ εἰμί καί κτίζω
Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Revelation 3
Top of Page
Top of Page