4884. συναρπάζω (sunarpazo)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4884. συναρπάζω (sunarpazo) — 4 Occurrences

Luke 8:29 V-LIA-3S
GRK: γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν καὶ
NAS: out of the man. For it had seized him many
KJV: For oftentimes it had caught him: and
INT: indeed times it had seized him and

Acts 6:12 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἐπιστάντες συνήρπασαν αὐτὸν καὶ
NAS: and they came up to him and dragged him away and brought
KJV: came upon [him], and caught him,
INT: and having come upon [him] they seized him and

Acts 19:29 V-APA-NMP
GRK: τὸ θέατρον συναρπάσαντες Γαῖον καὶ
NAS: into the theater, dragging along Gaius
KJV: and having caught Gaius
INT: the theatre having seized with [them] Gaius and

Acts 27:15 V-APP-GNS
GRK: συναρπασθέντος δὲ τοῦ
NAS: and when the ship was caught [in it] and could
KJV: when the ship was caught, and
INT: having been caught moreover the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page