2825. κλίνη (kline)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2825. κλίνη (kline) — 9 Occurrences

Matthew 9:2 N-GFS
GRK: παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον καὶ
NAS: lying on a bed. Seeing
KJV: lying on a bed: and Jesus
INT: a paralytic on a bed lying and

Matthew 9:6 N-AFS
GRK: σου τὴν κλίνην καὶ ὕπαγε
NAS: up, pick up your bed and go
KJV: take up thy bed, and go
INT: your mat and go

Mark 4:21 N-AFS
GRK: ὑπὸ τὴν κλίνην οὐχ ἵνα
NAS: under a bed? Is it not [brought] to be put
KJV: or under a bed? and not to
INT: under the bed [Is it] not that

Mark 7:4 Noun-GFP
GRK: χαλκίων καὶ κλινῶν
INT: utensils and tables

Mark 7:30 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν κλίνην καὶ τὸ
NAS: lying on the bed, the demon
KJV: laid upon the bed.
INT: on the bed also the

Luke 5:18 N-GFS
GRK: φέροντες ἐπὶ κλίνης ἄνθρωπον ὃς
NAS: [were] carrying on a bed a man
KJV: brought in a bed a man which
INT: carrying upon a mat a man who

Luke 8:16 N-GFS
GRK: ἢ ὑποκάτω κλίνης τίθησιν ἀλλ'
NAS: it under a bed; but he puts
KJV: putteth [it] under a bed; but setteth
INT: or under a bed puts [it] but

Luke 17:34 N-GFS
GRK: δύο ἐπὶ κλίνης μιᾶς ὁ
NAS: in one bed; one
KJV: one bed; the one
INT: two [men] upon bed one the

Revelation 2:22 N-AFS
GRK: αὐτὴν εἰς κλίνην καὶ τοὺς
NAS: I will throw her on a bed [of sickness], and those
KJV: into a bed, and
INT: her into a sickbed and those who

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page